Under förra veckan besökte vi på Firesafe BRF Rönnen i Malmö för att gå igenom resultatet från översynen av brandskyddet som gjorts tillsammans med föreningen. En av många föreningar som genom oss tar ansvar för sitt brandskydd. Genom att genomföra en översyn synliggörs eventuella brister som hittats och förslag på åtgärder som kan vidtas. Är du också intresserad av att få hjälp med brandskyddet i din förening kontakta oss redan idag!

 

Vem ansvarar för brandsäkerheten i en bostadsrättsförening?

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för att brandsäkerheten i föreningen enligt lagen om skydd om olyckor, men det bör ligga i alla bostadsrättsinnehavares intresse att den upprätthålls. I utgångspunkten är det den som äger byggnaden som ansvarar för brandsäkerheten och som ska se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare. Men det vilar ett ansvar på styrelsen att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Det vill säga där man kontrollerar rökdetektorer och släckutrustning i gemensamhetsutrymmen samt utför inspektion och kontroll av brandlarmssystem, sprinkleranläggningar samt rökventilation. I praktiken betyder det att föreningen ska ha kontroll på vilka brandtekniska installationer som finns i bostadsrättsföreningen och genomför årliga kontroller (eller så frekvent som krävs.)

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenheten, något varje bostadsrättsinnehavaren bör se över. En brandvarnare täcker en yta till upp 60 kvm därefter bör man ha minst 2 två. Brandvarnare bör höras tydligt även med stängda dörrar, detta gäller både i lägenheten och i trapphuset. Branddörrar måste hållas stängda för att brandskyddet ska fungera korrekt. Något alla boende bör ha uppsikt över.

Efter ett underhållsarbete, som sker igenom en brandcellsgräns, ska brandtätning genomföras. Man måste också se till att alla brandvägar alltid är fria till exempel får inga saker förvaras i trapphusen.

Brandförebyggande återgärder blir bäst om alla hjälps åt och tar ansvar tillsammans.

 

Vill ni ha hjälp med brandskyddet i er förening? Kontakta Johan Persson för mer information: 010 - 155 09 71 eller johan.persson@firesafe.se