Entreprenad

Entreprenad

För att uppnå erfoderligt brandskydd krävs rätt produkter och ett korrekt utförande.
Firesafe har, efter 30 år i branschen, den kompentens och kunskap som krävs för att för att du som beställare skall kunna känna dig trygg i det brandskydd som levererats!

 • Brandtekniska krav

  Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på byggandet. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering och ger ut en samling av föreskrifter och allmänna råd till PBL, Boverket byggregler (BBR).
 • Förbesiktning

  För att få en uppfattning om hur stort behovet av en uppgradering av brandskyddet är kan en förbesiktning vara till stor hjälp.
 • Ljud- och radontätning

  Tätningar och fogar som syftar till att minska spridning av ljud och radongaser kan vara av stor betydelse.
 • Brandtätning

  Installationsgenomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utgöra en svag punkt i den brandskiljande funktionen. Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar den för brandcellsgränsen.
 • Bärande konstruktioner

  Avsikten med att ställa brandtekniska krav på bärande konstruktioner är att uppnå en tillräcklig bärning och stabilitet för att motstå en eventuell brandpåkänning.
 • Brand- och säkerhetsdörrar

  Firesafe utför installation och montering av brand- och säkerhetsdörrar
 • Dokumentation

  Efter det att vår brandskyddsmontör har applicerat erfoderligt brandskydd är det viktigt att det utförda arbetet noggrant dokumenteras.
 • Vår kompetens

  På Firesafe Sverige är vi totalt 80 medarbetare, med kontor i Stockholm och Lund. Vi har därför en betydande kapacitet att utföra såväl små som stora projekt.