Rökluckan används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad. Den rätta benämningen är brandgasventilation.

Vid de flesta bränder är det oftast röken som orsakar störst skada. I en rökfylld byggnad utan vare sig brandlucka ellerrökgasluckor bildas gaser som i sin tur ger kan ge upphov till ytterligare brandspridning och en explosionsrisk. När brandluckan öppnas släpps röken ut och temperaturen sänks. Därför är det viktigt att ha funktionsdugliga rökluckor.

Brandluckor finns i olika utförande och kan förses med genomskinligt lock om man vill ha ljusinsläppet.
En röklucka behöver underhållas för att fungera säkert.

Vi hjälper till att installera och kontrollera att brandgasventilationen fungerar som den ska. Vi utför regelbunden service och underhåll.