Kontakta oss

Brand är något de flesta fruktar då både tillgångar, egendom och människors liv och hälsa kan vara i fara. Det finns som tur är en rad åtgärder som kan förhindra att brand uppstår.

Det är även essentiellt att veta hur situationen ska hanteras om det väl börjar brinna. Vi ska nu titta närmare på åtgärder för brandsäkerhet. Läs mer om orsaker till brand och släckning av den här.

Brandorsaker

Innan vi tittar närmare på åtgärder för brandsäkerhet ska vi förklara hur en brand uppstår. Genom att ha kunskap om det kan du enklare förhindra att det börjar brinna. Ofta är det mänskliga fel och oaktsamhet som är orsaken till brand.

Själva antändningen uppstår som regel på grund av ovarsamt eller felaktig användning av eld och elektriska apparater. Brand kan dock även uppstå av självantändning, blixtnedslag och liknande.

 • Anlagd brand 
 • Felaktig användning av elektronisk utrustning
 • Fel i den elektriska anläggningen
 • Explosioner
 • Blixtnedslag
 • Oansvarig användning av öppen eld

Luleå och brandsäkerhet

I Luleå är brandsäkerhet lika aktuellt som på andra platser i landet. Först och främst bör invånarna ha kunskap om vilka orsaker som leder till brand. Därefter kan man vidta åtgärder för att förhindra att brand uppstår.

Så länge invånarna i Luleå tar brandsäkerhet på allvar, reduceras risken för brand avsevärt. Det bör bland annat riktas fokus på farorna med att hantera öppen eld i hemmet.

I tillägg är det viktigt med kunskap om farorna som är kopplade till torrkokning och matlagning, samt förståelse för vikten av regelbunden kontroll av elektriska anläggningar.

Brandspridning – stoppa spridning av eldflammor och rök

Brandsäkerhet är viktigt för att tragiska olyckor ska förhindras. För att lyckas med det, är det bland annat viktigt att förhindra spridning av en eventuell brand.

Hur branden sprider sig beror i hög grad på lokalens material, avstånd mellan brännbart material och tillgången till syre.

Brandspridning kan förhindras med hjälp av en rad åtgärder. Invånarna och företagen i Luleå uppnår brandsäkerhet genom att vidta åtgärder som: 

 • Brandgardiner
 • Brandceller
 • Brandväggar
 • Ha möbler, väggar och annan interiör i så lite brännbara material som möjligt
 • Begränsa tillgång till syre i rummet

Åtgärder när det brinner

I Luleå är brandsäkerhet viktigt för att säkra invånarnas liv och hälsa. Om det skulle börja brinna, är det därför avgörande att veta hur man ska reagera.

Det är bland annat viktigt att evakuera personerna som befinner sig i bostaden eller den kommersiella byggnaden. Därefter måste brandkåren larmas, och slutligen fokuserar man på att släcka branden.

 1. Rädda
 2. Larma
 3. Släck

Rädda människor och djur 

För invånare i Luleå är brandsäkerhet tredelad, i likhet med andra platser. Det första man ska göra om en brand uppstår är att rädda de som befinner sig i byggnaden.

Det är viktigt med bra brandvarnare för att branden över huvud taget ska upptäckas, så att alla blir klara över att det brinner. Vid möjlighet kan man även varna om branden över högtalaranläggningen. 

Larma brandkåren

När alla är räddade är det dags att larma räddningstjänsten. Om ni är flera på brandplatsen kan den ena larma till räddningstjänsten, medan en annan tar ansvar för räddning.

Om man inte är flera, är det viktigt att först rädda så många som möjligt ut ur byggnaden och att därefter larma brandkåren.

Släckningsmedel vid brand 

För bästa möjliga brandsäkerhet ska en eventuell brand kunna släckas. Brand kan släckas med allt från vatten och sprinklers, till sand, pulver och skum.

Man kan eventuellt försöka kväva flammorna med en brandfilt. Ha brandsläckare tillgänglig och gärna en sprinkleranläggning.

Frågor om Luleå och brandsäkerhet?

Om du funderar över hur maximal brandsäkerhet kan uppnås, har Firesafe kompetensen och kunskapen som behövs.

Rädda liv genom att veta hur du förebygger och hanterar brand.

Kontakta oss