För att underlätta brandbekämpning i högre hus finns det krav på stigarledningar. Det är fast monterade rörserier som man ansluter vatten till för att underlätta släckningen så att räddningstjänsten inte behöver dra slang hela vägen från bottenplan.

Stigarledningar är ett krav vid byggnadshöjder över 24m enligt Boverkets Byggregler BBR19- 5:733. I byggnader med en bygghöjd över 24 meter skall stigarledningar för släckvatten anordnas i trapphus. Stigarledningarna bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel enligt SS3654.

Stigarledningar behöver ses över regelbundet. Underhåll skall normalt utföras en gång om året av utbildad serviceman med erfarenhet och kunskap om erforderliga serviceåtgärder. Bland annat behöver packningar kontrolleras och kanske bytas, ventiler skall kontrolleras så de inte är skadade eller igensatt och luckan skall vara lätt att öppna och tillgängligheten skall vara är godkänd.

Vi på Firesafe hjälper er med er årliga service av era stigaledningar.