Vi tar ansvar för ert brandskydd

Befintligt Bygg

Befintligt bygg

För att allt skall fungera när det där som inte får hända ändå händer är det viktigt att alla system som är installerade för att skydda verksamheten fungerar som det är tänkt. För att uppnå detta krävs ett korrekt montage, regelbundna kontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.

Tjänster

Brand- och ljudtätning

Firesafe erbjuder alla förekommande typer av brand- och ljudtätningar

Läs mer

Brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige.

Läs mer

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsbeskrivning/ brandskyddsdokumentation är ett dokument som beskriver förutsättningarna för tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Läs mer

Insatsplaner

Tillgång till en fungerande insatsplan vid bränder och andra olyckor kan vara helt avgörande för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats.

Läs mer

Komplett utredning

Firesafe genomför en genomlysning av hela ert brandskydd och presenterar resultatet i en Brandskyddsrapport.

Läs mer

Projektering av brandskyddslösningar

Brandprojektering innebär att sätta krav på hur brandskyddet skall utformas utifrån byggregler och handböcker.

Läs mer

Riskanalyser

Syftet att jobba med riskinventering är att undvika olyckor.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Ett SBA är ett lagstadgat krav som alla som är verksamhetsutövare i en byggnad måste ha t ex bostadsrättsföreningar.

Läs mer

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner skall finnas enligt AML om det inte är uppenbart obehövligt.

Läs mer

Utökad översyn

Utökad översyn av aktivt och passivt brandskydd som redovisas i en Statusrapport. Vid en utökad översyn går vi igenom såväl det aktiva som det passiva brandskyddet enligt ett protokoll där avsikten är att fånga upp och belysa eventuella brister i brandskyddet.

Läs mer

Översyn

Firesafe genomför översyn på det passiva brandskyddet och redovisar resultatet i en statusrapport.

Läs mer
Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se