Vi tar ansvar för ert brandskydd

Brandskydd bärande konstruktioner

Brandskydd bärande konstruktioner

Tjänster

Avsikten med att ställa brandtekniska krav på bärande konstruktioner är att uppnå en tillräcklig bärning och stabilitet för att motstå en eventuell brandpåkänning. Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts.

För att säkra optimala lösningar och produktval är det mycket viktigt att brandskyddet av bärande konstruktioner värderas tidigt i projekteringsfasen.

Firesafe kan med sin erfarenhet och kompetens på detta område bidra till att finna lösningar som är de optimala med tanke på ekonomi, utformning, kvalitet och finish.

Brandtekniska klassen för bärande konstruktioner är R som anger bärförmåga. Vid brandklassen R 60 skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter.

Tlf: +46 10 155 09 00 info@firesafe.se