Firesafe kan hjälpa er att få kontroll över fastighetens brandskydd

Firesafe genomför översyner och utredningar på brandskyddet och redovisar resultatet i tydliga och informativa rapporter.

För att få kontroll och en bra utgångspunkt i det framtida arbetet med brandskydd så är det viktigt att skaffa sig en uppfattning om hur brandskyddet ser ut och fungerar i din verksamhet idag. På Firesafe har vi valt att skapa tre tjänster som på ett bra sätt fångar upp och tillgodoser olika behovsnivåer. Självklart är det inga problem att anpassa tjänsterna efter just era behov.

 

Översyn
Firesafe genomför översyn på det passiva brandskyddet och redovisar resultatet i en Statusrapport.

Med kompetent personal och lång erfarenhet av passivt brandskydd kan Firesafe göra en översyn av fastighetens brandcellsgränser. De eventuella brister som finns sammanfattas i en statusrapport som ligger till grund för de åtgärder som behöver vidtas.

Utökad översyn
Utökad översyn av aktivt och passivt brandskydd som redovisas i en Statusrapport.

Vid en utökad översyn går vi igenom såväl det aktiva som det passiva brandskyddet enligt ett protokoll där avsikten är att fånga upp och belysa eventuella brister i brandskyddet. Vår personal är utbildade brandskyddsledare eller har motsvarande utbildningsnivå, så ni kan vara trygga i att allt utförs fackmannamässigt. De eventuella brister som finns sammanfattas i en tydlig och informativ rapport som ligger till grund för de åtgärder som behöver vidtas.

Komplett utredning
Firesafe genomför en genomlysning av hela ert brandskydd och presenterar resultatet i en Brandskyddsrapport.

En Brandskyddsrapport beskriver de eventuella brister som finns i byggnaden eller verksamheten och har stöd i Arbetsmiljölagen, Lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler. Rapporten är ett bra verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetet utförs av en brandkonsult med lång erfarenhet och den kompentens som krävs för uppdraget.