Kontroll och service av brandsläckare och utrustning

Service brandredskap Firesafe

Firesafe hjälper dig med dina årskontroller

Firesafe utför kontroller, besiktningar och underhåll av brandsläckare och utrustning så att du kan vara säker på att den fungerar som den ska vid en eventuell brand. Vi ser till att alla lagstadgade krav uppfylls.

Vi installerar, kontrollerar och utför inspektioner och underhåll på alla typer av släckningsutrustning. Vi levererar brandsäkerhet i hela landet

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Brandsläckare Firesafe

Enkelt och säkert med årlig kontroll

Vid en årskontroll så får du efter besiktningen ett underlag och vid behov en prioriterad handlingsplan med kostnadsuppskattningar för att åtgärda eventuella fel och brister. Vi kan även korrigera fel samtidigt som besiktningen genomförs.Detta underlättar för dig som kund, vad gäller kostnader, regelverk och prioriteringar.

Alla våra tekniker kan utföra alla typer av kontroller, inspektioner och underhåll av handbrandsläckare, kontroller av brandposter, rökluckor, gassläcksystem och köksskäcksystem. Vi ser över alla delar i er brandutrustningen

Med ett besiktningsavtal ser vi alltid till att din byggnad är godkänd enligt gällande bestämmelser.

Varför årliga kontroller?

Brandsäkra byggnader är attraktiva och lönsamma byggnader.

Utöver det finns också ett myndighetskrav för att säkerställa brandsäkerheten. (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) kap 2.
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.


Har man ett systematiskt brandskyddsarbete så ingår det att se till att regelbundna kontroller genomförs.