Brandskydd i skyddsrum

Vad är ett skyddsrum?


Ett skyddsrum är, enligt MSB:s definition, utrymmen som ska skydda befolkningen i krig och kris. Ett skyddsrum är en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot tryck, joniserad strålning, brand, rök och ras. Skyddsrummen har egna ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser, rök och radioaktivt damm. Det ska ha rätt typ av ventilation och skyddande filter, liksom tätslutande dörrar och rätt skyltning.

I dag finns ca 65 000 skyddsrum i Sverige som kan ge plats för ungefär 7 miljoner människor. Ett skyddsrum kan finnas i olika typer av byggnader och under fredstid får fastighetsägaren använda skyddsrummen som vanliga lokaler – men de ska kunna iordningsställas inom två dygn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras. MSB gör regelbundet tillsynskontroller och om de hittar brister, så ligger detta på fastighetsägaren att åtgärda.

Du som fastighetsägare med ett skyddsrum i fastigheten behöver tänka på detta:

  • Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga.
  • Skyddsrummets standard får inte avvika från den ursprungliga tekniska nivån.
  • Skyddsrummet ska kunna ställas iordning för sitt ändamål inom två dygn.

Även om det ligger hos MSB att kontrollera beståndet och utföra tillsyn på skyddsrum, så är det fastighetsägaren som har ansvar för att skyddsrummet är i godkänt skick och att det ska kunna iordningställas inom 48 timmar. 


Vad säger lagen?

Enligt 4 kap 1§-2§ Lagen om Skyddsrum är det du som är ägare av fastigheten som är skyldig att underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet och är skyldig att, efter föreläggande av den myndighet, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga.


Ett skyddsrum är en egen brandcell

En brandcell innebär att utrymmet ska stå emot rök, gaser och damm en bestämd tid. Minsta hålighet och genomföring bryter brandcellen och skyddsrummet är därmed otätt.


Brandtätning av skyddsrum

Det är viktigt att man regelbundet kontrollerar så inga genomföringar är gjorda och, om så är fallet, att man låter en fackman åtgärda och brandtäta enligt rätt brandklass. Det är även viktigt att kontrollera så dörrar går att stänga så tätheten bibehålls.


Är du fastighetsägare och har du ett skyddsrum i din fastighet?

Firesafe erbjuder en besiktning av skyddsrum för att säkerställa att brandskyddet är godkänt och kan även utföra åtgärder som eventuellt behövs.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.