Brandskydd i skolor, förskolor och annan skolmiljö

Att arbeta med brandskydd i skolmiljö

Brandskydd är en kritisk fråga inom skolvärlden, där säkerheten för elever och personal är av högsta prioritet.

Det inträffar närmare 800 skolbränder per år i Sverige som räddningstjänsten gör insatser till. Bränder som börjar både i och utanför själva skolbyggnaden. (källa MSB). Många av dessa är anlagda vilket är ett ökande problem som drabbar såväl individ som samhälle. Majoriteten av dessa anläggs av skolans egna elever under skoltid.

Stora konsekvenser av bränder i skolor


Att förstå frekvensen av bränder på skolor och vem som bär ansvaret för brandskyddet är avgörande för att säkerställa en trygg miljö för lärande och arbete. Under de senaste åren har insatserna för brandskydd i skolor intensifierats, men det är viktigt att fortsätta prioritera och förbättra dessa säkerhetsåtgärder.

En brand i en skola får alltid konsekvenser. Förutom risk för människoliv och personskador så ger skador på egendom och fastighet stora konsekvenser för elever och personal. Dessutom är det mycket kostbart för samhället.

Vem har ansvaret för brandskyddet i en skola?


I varje skola är det rektorn eller skolledningen som har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Detta innebär att de måste se till att lämpliga brandskyddsåtgärder och rutiner är på plats, inklusive regelbundna brandövningar, utrymningsövningar och underhåll av brandsläckningsutrustning. Planen och rutinerna ska sammanställas i ett systematiskt brandskyddsarbete som kan vara en pärm eller i bättre fall digitalt.

Dokumentation, övning och systematiskt brandskyddsarbete i skolan


Att träna och öva på utrymning ger trygghet för både elever och personal i händelse av ett larm. Vid de utrymningsövningar som vi på Firesafe utför kan man under en övning se om det finns brister någonstans och efter summering göra en åtgärdsplan.

Man ska även ha sitt brandskyddsarbete dokumenterat i ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA.
Systematiskt brandskyddsarbete innebär följande: att man strukturerar, planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandskyddsarbetet.
Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO*) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Hur ser brandskyddet ut i skolans fastighet?


Det är även viktigt att se över hela fastigheten. Hur ser brandcellsindelningen ut? Finns det otäta genomföringar eller branddörrar som borde bytas ut.

Alla brandskyddsinstallationer ska vara fungerande och utrymningsvägarna ska vara synliga och inte blockerade.

Man bör även göra en riskinventering av vilka brandrisker som finns inom skolans område. Skolan behöver kontinuerligt utvärdera vilka risker för brand som finns och fastställa åtgärder för att hantera dem. Det kan inkludera att skapa en brandskyddspolicy, genomföra utbildning för både personal och elever om hur man ska agera vid brand, etablera regler och rutiner för brandskyddet, samt regelbundet genomföra kontroller och dokumentation av dess effektivitet.

Utbildning och övning ger trygghet för alla


Dessutom är det av yttersta vikt att alla i skolan, oavsett roll, får regelbundet övning i brandsäkerhet och hur man agerar vid en brand. Att prata om det och genom att öka medvetenheten och kunskapen hos elever och personal kan risken för bränder minskas avsevärt och liv räddas i händelse av en nödsituation.

Sammanfattningsvis är brandskydd i skolor en angelägen fråga som kräver uppmärksamhet och åtgärder från alla inblandade parter. Genom att arbeta tillsammans för att förbättra brandsäkerheten och minska risken för uppkomst av brand, kan vi skapa en tryggare och mer säker miljö för lärande och arbete i våra skolor.

Kontakta oss för att få mer information om brandskydd och säkerhet i skolor, eller för att diskutera hur vi kan hjälpa till att stärka brandsäkerheten i er skola.