Tillgång till en brandskyddsansvarig

Som kund till Firesafe får ni tillgång till en person som blir er brandskyddsansvarige. Den personen kommer kontinuerligt att träffa ert företag och vara er rådgivare i era brandskyddsfrågor.

Firesafe kan lösa konkreta och definierade frågeställningar eller det som dyker upp i den dagliga verksamheten. Som brandskyddsansvarig på Firesafe har man stor erfarenhet och kompetens inom brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Vår personal är utbildade brandskyddsledare eller har motsvarande utbildningsnivå.

En brandskyddsansvarig tar ansvar för att verksamhetens eller byggnadens totala brandskydd är uppdaterat och funktionsdugligt.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Behjälplig vid SBA
  • Översyn av brandskyddets nuläge
  • Utbildningar kopplade till brandsäkerheten

Vad säger lager: Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för brandskyddet. 

Det innebär bland annat att man ansvarar för släckutrustning och livräddning vid brand eller annan olycka. Därutöver är det viktigt enligt lagen att både reducera sannolikheten för och konsekvenserna av brand.

Statens räddningsverks allmänna råd

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) omnämner även brandskyddsarbetet. Bland annat hänvisas det till att man inte ska bedöma brandskyddet utifrån en enskild kontroll eller utifrån enskilda brandskyddsåtgärder. Ett bra brandskyddsarbete måste vara systematiskt och kontinuerligt. 

Just därför är det viktigt med god dokumentation av arbetet som görs. Sådan dokumentation bör innehålla beskrivningar av byggnaden och dess brandskyddslösningar, verksamhet som bedrivs där och organiseringen av brandskyddet.

Statens räddningsverk kommer även med följande råd: 
Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation

Vill ni ha hjälp med ert brandskydd och önskar en brandskyddsansvarig? Ta kontakt med oss idag

Våra tjänsteområden

Byggnadstekniskt brandskydd
Installation och service av brandskyddsprodukter
Konsulttjänster
Släcksystem och brandlarm
Utbildningar