Vad är förvaltarens ansvar när det gäller brandskydd i fastigheter

Som fastighetsägare eller förvaltare har du det yttersta ansvaret för byggnadens brandskydd och dess brandskyddstekniska funktioner.  Som förvaltare är det avgörande att prioritera brandsäkerheten i de fastigheter du ansvarar för. En välfungerande brandskyddsstrategi inte bara skyddar människoliv utan minimerar även skador på egendom och säkerställer brandskyddets kontinuitet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO ska alla som äger, förvaltar eller nyttjar en byggnad arbeta systematiskt med brandskyddet.

Vem ansvarar då för vad och hur fördelas brandskyddsansvaret mellan förvaltare, ägare och nyttjare?

Vem som gör vad är inte reglerat genom lagstiftningen, vilket innebär att det behöver finnas en tydlig överenskommelse kring detta. Detta löser man i regel genom hyresavtal eller i en så kallad gränsdragningslista.

Grundprincipen är att ägare, förvaltare respektive nyttjare ska ta ansvar för den del av brandskyddet som man har rådighet över.

Exempelvis innebär det att fastighetsägaren eller förvaltaren behöver ta ansvar för brandskyddet i byggnadens allmänna delar och merparten av det byggnadstekniska brandskyddet i fastigheten. Här är det viktigt att se över fastighetens brandceller. Finns det korrekta brandtätningar eller har det gjorts förändringar som påverkat brandcellerna?

Nyttjaren eller hyresgästen behöver ta ansvar för brandsäkerheten kring det som nyttjaren tar med sig in i lokalerna som lös inredning och verksamhetsspecifika brandskyddsinstallationer men även det organisatoriska brandskyddet i sin verksamhet. Man behöver utse en brandskyddsansvarig, ha ett dokumenterat SBA och regelbunden utbildning.

Förvaltaren ska säkerställa att fastigheternas brandskydd

Fastighetsförvaltaren har en viktig roll när det gäller brandskydd. En av de främsta uppgifterna som förvaltare när det gäller brandskydd är att säkerställa att fastigheterna följer alla gällande brandsäkerhetsföreskrifter och lagar. Detta innebär att förvaltaren måste vara medveten om och hålla sig uppdaterad om alla relevanta brandskyddsbestämmelser som gäller.

Brandskyddsinspektioner och brandskyddsutrustning

Förvaltare är ofta ansvariga för att genomföra regelbundna brandskyddsinspektioner. Det är även förvaltarens ansvar att säkerställa att fastigheten är utrustad med lämpliga brandskyddsanordningar, såsom brandvarnare, brandsläckare, nödbelysning och sprinklersystem. Dessa enheter bör underhållas regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt. Dessutom kan förvaltare vara ansvariga för att organisera och genomföra brandskyddsutbildning för fastighetens boende och personal.

Ett bristande brandskydd upptäcks tyvärr för sent då en brand redan uppkommit. Som förvaltare ska man säkerställa att byggnadens brandskydd är långsiktigt och hållbart under hela dess livslängd.

En förvaltares ansvar när det gäller brandskydd omfattande och kräver noggrann planering, övervakning och åtgärder. Genom att vara medveten om gällande föreskrifter, genomföra regelbundna inspektioner och skapa effektiva brandskyddsplaner kan förvaltare bidra avsevärt till att skapa en säker och trygg miljö för fastighetens boende och användare.

Här är några viktiga aspekter att överväga för att stärka brandskyddet i din fastighet.

 • Brandskyddsutrustning och Installationer
  Säkerställ att fastigheten är utrustad med moderna och fungerande brandskyddsinstallationer, inklusive brandvarnare, brandsläckare och brandposter. Regelbunden underhållskontroll och snabb reparation av eventuella fel är avgörande för att säkerställa att utrustningen alltid är i toppskick.

 • Utrymning
  Utarbeta och kommunicera tydliga brandutrymningsplaner till alla hyresgäster och anställda. Genom regelbundna övningar kan du säkerställa att alla känner till evakueringsvägar och återsamlingsplatser. Det är också viktigt att uppdatera planerna regelbundet och ta hänsyn till eventuella förändringar i fastigheten.

 • Brandcellsindelning, konstruktioner och byggnadstekniskt brandskydd
  Vid renovering eller nybyggnation, överväg användningen av brandsäkra material och konstruktionstekniker. Detta minskar risken för att brand sprider sig och ökar fastighetens överlevnadschanser i händelse av en brand. Se över brandcellsindelningen för att förhindra att brand sprider sig snabbt genom fastigheten. Detta kan bidra till att begränsa skador och öka möjligheterna till räddning, släckning och återbyggnad.

 • Elsystem och elkontroll
  Regelbundna kontroller av elsystemet och installationer är avgörande för att förebygga brandorsaker relaterade till elektriska problem. Se till att alla elsystem är i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och att eventuella problem åtgärdas omedelbart.

 • Utbildning och medvetenhet
  Utbilda fastighetens anställda och hyresgäster om brandsäkerhet. Informera dem om rätt användning av brandsläckare och andra brandskyddsutrustningar samt hur man agerar vid en brand. Ökad medvetenhet kan minska panik och öka chanserna för en säker evakuering.

 • Samarbete med brandmyndigheter
  Samarbeta med lokala brandmyndigheter och håll dig informerad om gällande brandsäkerhetskrav och riktlinjer. Genom att följa lagar och förordningar kan du säkerställa att fastigheten är i överensstämmelse med säkerhetsstandarder.

Slutsats

Att ha en brandskyddsstrategi är oumbärligt för varje fastighetsförvaltare. Genom att aktivt adressera dessa aspekter kan du minimera risken för brand och dess konsekvenser, skapa en säkrare miljö för både hyresgäster och fastighetens personal samt skydda fastighetens värde över tiden.