Brandskydd i flerbostadshus

BRF_lägenhet2_Firesafe

Vem ansvarar för brandsäkerheten och brandskyddet i en bostadsrättsförening?

Ett av Firesafes uppdrag är att göra översyn av brandskydd i flerfamiljshus.

Vi gör en översyn och och går tillsammans med föreningen igenom resultatet. Genom att genomföra en översyn synliggörs eventuella brister och vi på Firesafe kommer med förslag på åtgärder. Tillsammans med ett systematiskt brandskyddsarbete kan därefter bostadsrättsföreningen, känna sig trygga med att de har ett godkänt brandskydd.

firesafe

Vem har ansvaret för brandskyddet i en bostadsrättsförening?

Många undrar om det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för brandskyddet och brandsäkerheten.

Vad säger lagen? 

Enligt kapitel 2 i lagen om skydd om olyckor 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare:

  • “hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. 

Styrelsen som har det övergripande ansvaret

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för att brandsäkerheten i föreningen enligt lagen om skydd om olyckor, men det bör ligga i alla bostadsrättsinnehavares intresse att den upprätthålls. 

I utgångspunkten är det den som äger byggnaden som ansvarar för brandsäkerheten och som ska se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare. Men det vilar ett ansvar på styrelsen att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete.

brandpost

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i en bostadsrättsförening

Det är viktigt med ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i en bostadsrättsförening. Ett brandskyddsarbete som är dokumenterat är en förutsättning för att man får genomfört de åtgärder som behövs för att förebygga brand. 

Kontroll av utrustning som ska förhindra eller släcka brand 

Man skall regelbundet kontrollera de rökdetektorer och släckutrustning i gemensamhetsutrymmen samt utföra inspektion och kontroll av brandlarmsystem, sprinkleranläggningar samt rökventilation. 

I praktiken betyder det att föreningen ska ha kontroll på vilka brandtekniska installationer som finns i bostadsrättsföreningen och genomför årliga kontroller (eller så frekvent som krävs).

Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenheten, något varje bostadsrättsinnehavaren bör se över. En brandvarnare täcker en yta till upp 60 kvm därefter bör man ha minst 2 två. Brandvarnare bör höras tydligt även med stängda dörrar, detta gäller både i lägenheten och i trapphuset. 

Branddörrar 

Branddörrar måste hållas stängda för att brandskyddet ska fungera korrekt. Något alla boende bör ha uppsikt över.

Brandtätning och brandcellsgränser

Efter ett underhållsarbete, som sker genom en brandcellsgräns, ska brandtätning genomföras. Man måste också se till att alla nödutgångar alltid är fria till exempel får inga saker förvaras i trapphusen. Brandcellsgränser skall vara dokumenterade och utrymmen som en vind är viktigt att kontrollera så den är sektioneras korrekt.

Brandförebyggande åtgärder blir bäst om alla hjälps åt och tar ansvar tillsammans.

brandskydd bostadsrättsförening

Brandskydd: bostadsrättsförening och flerbostäder

Firesafe har lång erfarenhet av att förebygga brand i alla typer av byggnader. Vi hjälper er med:

  • utrustning och brandtekniska installationer
  • systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Läs mer om dessa nedan. 

Utrustning och brandtekniska installationer

Hos Firesafe får bostadsrättsföreningar hjälp med det totala brandskyddet. Vi hjälper er med all utrustning och alla installationer som krävs för att deras brandskydd ska bli optimalt. Det är viktigt att ha utrustning som:

  • upptäcker brand
  • varnar om brand
  • släcker brand

Detta innebär allt från brandvarnare till brandsläckare. I tillägg är det även viktigt med utrymningsvägar som säkerställer att alla boende kommer tryggt ut. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att säkerställa att alla led i brandskyddet fungerar optimalt, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. 

SRVFS 2004:3 – Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete – innehåller allmänna råd till hur SBA bör utföras. Här står även varför systematiskt brandskyddsarbete är så viktigt. 

Bland annat nämns det att ”enstaka kontroller” av brandskyddsåtgärder inte är tillräckligt. De kan visa hur åtgärderna fungerar där och då, men ger inte en bild av hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Man måste därför tänka mer helhetsmässigt och jobba systematiskt och kontinuerligt.

Vi hjälper er gärna med organiseringen så att ni kan arbeta systematiskt med brandskyddet.

Firesafe hjälper bostadsrättsföreningar med deras totala brandskydd

Hos Firesafe får ni hjälp med både det tekniska och det organisatoriska. Då är bostadsrättsföreningen väl rustad om en brand skulle bryta ut.

firesafe utbildning

Vill ni ha hjälp med brandskyddet i er bostadsrättsförening?

Vi hjälper gärna er förening med en inledande timme där vi kan gå igenom:

Kontakta Firesafe för mer information: 010 – 155 09 00 eller info@firesafe.se.