Brandskydd i flerbostadshus

BRF_lägenhet2_Firesafe

Vem har ansvaret för brandskyddet i en BRF?

Många undrar om det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret för brandskyddet och brandsäkerheten.

Vad säger lagen? 

Enligt kapitel 2 i lagen om skydd om olyckor 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare:

  • “hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. 


Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för brandskyddet

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för brandsäkerheten i föreningen enligt lagen om skydd om olyckor, men det bör ligga i alla bostadsrättsinnehavares intresse att den upprätthålls. 

I utgångspunkten är det den som äger byggnaden som ansvarar för brandsäkerheten och som ska se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare. Men det vilar ett ansvar på styrelsen att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete.

Ha ert brandskyddsarbete dokumenterat

I en bostadsrättförening ska man ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ett brandskyddsarbete som är dokumenterat är en förutsättning för att man får genomfört de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Ett SBA visar att man arbetar med brandskyddsfrågorna som rör fastigheten. Det är lätt för någon annan att ta över arbetet och man kan lätt följa vad som är gjort och vilka rutiner som finns.

BRF bostadsrättförening Firesafe

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) dokumentation


För att säkerställa att alla led i brandskyddet fungerar optimalt, behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. 

SRVFS 2004:3 – Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete – innehåller allmänna råd till hur SBA bör utföras. Här står även varför systematiskt brandskyddsarbete är så viktigt. 

Bland annat nämns det att ”enstaka kontroller” av brandskyddsåtgärder inte är tillräckligt. De kan visa hur åtgärderna fungerar där och då, men ger inte en bild av hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Man måste därför tänka mer helhetsmässigt och jobba systematiskt och kontinuerligt.

Kontroll av utrustning som ska förhindra eller släcka brand 

Man skall regelbundet kontrollera de rökdetektorer och släckutrustning i gemensamhetsutrymmen samt utföra inspektion och kontroll av brandlarmsystem, sprinkleranläggningar samt rökventilation. 

I praktiken betyder det att föreningen ska ha kontroll på vilka brandtekniska installationer som finns i bostadsrättsföreningen och genomför årliga kontroller (eller så frekvent som krävs).

Brandvarnare

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenheten, något varje bostadsrättsinnehavaren bör se över och ansvarar för. Brandvarnare bör höras tydligt även med stängda dörrar, detta gäller både i lägenheten och i trapphuset. 

Branddörrar 

Branddörrar måste hållas stängda för att brandskyddet ska fungera korrekt. Något alla boende bör ha uppsikt över.

Brandtätning och brandcellsgränser

Efter ett underhållsarbete, som sker genom en brandcellsgräns, ska brandtätning genomföras. Man måste också se till att alla nödutgångar alltid är fria till exempel får inga saker förvaras i trapphusen. Brandcellsgränser skall vara dokumenterade och utrymmen som en vind är viktigt att kontrollera så den är sektioneras korrekt.

Brandskydd i bostadsrättsförening och flerbostäder

Firesafe har lång erfarenhet av att förebygga brand i alla typer av byggnader. Vi hjälper er med:

  • Utrustning och brandtekniska installationer och det bggnadsteknsiak brandskyddet
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utrustning och brandtekniska installationer

Hos Firesafe får bostadsrättsföreningar hjälp med det totala brandskyddet. Vi hjälper er med all utrustning och alla installationer som krävs för att deras brandskydd ska bli optimalt. Det är viktigt att ha utrustning som:

  • Upptäcker brand
  • Varnar om brand
  • Släcker brand

Firesafe hjälper bostadsrättsföreningar med deras totala brandskydd

Hos Firesafe får ni hjälp med både det tekniska och det organisatoriska. Då är bostadsrättsföreningen väl rustad om en brand skulle bryta ut.

Vill ni ha hjälp med brandskyddet i er bostadsrättsförening?

Ett av Firesafes uppdrag är att göra översyn av brandskydd i flerfamiljshus.

Vi gör en översyn och och går tillsammans med föreningen igenom resultatet. Genom att genomföra en översyn synliggörs eventuella brister och vi på Firesafe kommer med förslag på åtgärder. Tillsammans med ett systematiskt brandskyddsarbete kan därefter bostadsrättsföreningen, känna sig trygga med att de har ett godkänt brandskydd.
Vi kan hjälpa er med brandskydd i miljörum

Vi hjälper gärna er förening med en inledande timme där vi kan gå igenom:

Kontakta Firesafe för mer information: 010 – 155 09 00 eller info@firesafe.se.

Brandförebyggande åtgärder blir bäst om alla hjälps åt och tar ansvar tillsammans.