Brandskydd för hotellverksamhet, B&B och annan form av uthyrning av boendeSå brandsäkrar du din hotellverksamhet

Brandskydd på hotell är av yttersta vikt för att säkerställa gästers säkerhet och trygghet under deras vistelse. Man ska aktivt arbeta med sitt brandskydd.

Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller brandskydd på hotell, bed & breakfast och annan form av uthyrning av boende.


Systematiskt arbete och dokumentation:

Det är avgörande att hotellet systematiskt arbetar med sitt brandskydd och har det dokumenterat. Det innebär att regelbundet genomföra inspektioner, underhåll och utbildning relaterade till brandsäkerhet. Allt från kontroller av brandvarnare och brandsläckare till utvärdering av utrymningsplaner bör dokumenteras noggrant.

Genom att ha en tydlig och uppdaterad dokumentation och rutinplan kan hotellet säkerställa att brandskyddsåtgärderna är korrekt implementerade och upprätthålls på ett effektivt sätt. Det underlättar också vid eventuella inspektioner från myndigheter och kan bidra till att identifiera och åtgärda potentiella brister i brandskyddet innan det leder till en farlig situation.

Brandvarnare och branddetektorer

Installera brandvarnare och branddetektorer på korrekt strategiska platser i hela hotellet, inklusive korridorer, gemensamma utrymmen och gästrum. Dessa enheter är avgörande för att upptäcka eventuella bränder i ett tidigt skede och larma både gäster och personal.

Brandsläckningsutrustning

Se till att det finns tillräckligt med brandsläckningsutrustning tillgänglig, såsom brandfiltar och brandsläckare. Dessa bör placeras på lättillgängliga platser och regelbundet underhållas och inspekteras för att säkerställa att de är i funktionsdugligt skick.

Nödutgångar och utrymningsplaner

Tydligt markera nödutgångar med skyltar och se till att utrymningsvägarna är fria från hinder. Utarbeta och kommunicera tydliga utrymningsplaner till både gäster och personal, och genomför regelbundna övningar för att öka medvetenheten och beredskapen för en eventuell nödsituation.

Brandbeständiga material

Använd brandbeständiga material i konstruktionen av hotellet för att minska risken för att brand sprider sig snabbt. Detta inkluderar branddörrar, samt brandbeständiga möbler och inredning.

Utbildning och träning

Se till att all personal genomgår regelbunden utbildning och träning i brandsäkerhet och hur man agerar vid en brand. Det är viktigt att personalen är medveten om sina roller och ansvar i händelse av en nödsituation och vet hur man hanterar brandsläckare och utrymningsprocedurer.

Har man en hjärtstartare så bör alla anställda regelbundet få utbildning i hur den fungerar.

Övervakningssystem och larm

Installera ett effektivt övervakningssystem för att kontinuerligt övervaka hotellets brandlarm och säkerställa att det fungerar korrekt. Automatiska brandlarm och larmsystem är avgörande för att snabbt varna både gäster och personal vid en brand.

Rökförbudspolicy och förbud mot levande ljus

Inför en strikt rökförbudspolicy inom hotellet för att minska risken för brandorsaker relaterade till cigaretter eller andra brännbara material. Tydligt markera rökfria områden och tillhandahåll lämpliga platser för gäster som önskar röka. Förbjud även användning av levande ljus i gästrum eller andra utrymmen, eftersom dessa utgör en betydande brandrisk. Istället kan batteridrivna ljus eller elektriska ljus användas för att skapa stämning utan att öka risken för brand.

Kontroll av brandcellsgränser

Enligt BBR är hotell verksamhet 4. Varje uthyrningsrum ska vara utfört som egen brandcell. Gemenensam del av i övrigt av varandra oberoende utrymningsvägar (ex. korridor) ska vara utförd som utrymningsväg (egen brandcell, krav på ytskikt mm)

Regelbunden kontroll av brandcellsgränser ingår i ert SBA och är av stor vikt eftersom förändringar kan förekomma i konstruktionen över tid. Brandcellsgränser är till för att förhindra eller fördröja spridning av brand och rök till andra delar av byggnaden. Det är därför nödvändigt att regelbundet inspektera och underhålla dessa gränser för att säkerställa deras effektivitet. Detta inkluderar att se till att branddörrar är i gott skick och inte hindras från att fungera som avsett.

Genom att upprätthålla brandcellsgränserna minskas risken för att en brand sprider sig till andra delar av hotellet och ökar därmed möjligheterna till säker evakuering och minimerar skador på egendom och människoliv.

Arbeta tillsammans med en totalleverantör av brandskydd

Ha en partner i brandskyddsarbetet som hjälper er att göra riskbedömningar, regelbundna kontroller och som även kan utföra de åtgärder som behövs.

Vi på Firesafe har många referenskunder inom hotellverksamhet.

Vi hjälper er med alla era brandskyddsfrågor

Kontakta oss