Systematiskt brandskyddsarbete


Vad betyder systematiskt brandskyddsarbete?Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO*) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. (Källa MSB)

Kortfattat innebär systematiskt brandskyddsarbete (SBA) följande: Fastighetsägare, företag, näringsidkare, bostadsrättsförening skall arbeta förebyggande för att på så vis förhindra branduppkomst eller skador av en brand.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man strukturerar, planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandskyddsarbetet.

Vi hjälper er med:
Dokumentation
• Upprättande av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med bl.a. brandskyddspolicy, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsorganisation och brandskyddsregler.
• Checklistor med tydliga instruktioner för egenkontroll.

I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) arbetar vi på Firesafe efter 9 punkter som alla ska hanteras och dokumenteras.

Systematsikt brandskyddsarbete Firesafe


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för er verksamhet


Omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. För att ha ett levande brandskyddsarbete så bör man utföra återkommande egenkontroller på det byggnadstekniska och verksamhetsanpassade brandskyddet samt skapa en brandskyddsorganisation.

Digitala verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Om Ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) är det inget hinder för att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet. Om ni saknar digitalt verktyg kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg för systematiskt brandskyddsarbetet (SBA). Välj om ni själva vill jobba i verktyget eller låter oss ta hand om det.


Startpaket för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)


Vi erbjuder er även systematiskt brandskyddsarbete – SBA-startpaket
I vårt systematiska brandskydd, SBA-startpaket ingår:
– Uppbyggnadsstruktur
– Utbildning
– Vägvisning för egenkontroll
– Igångsättning

Med startpaketet kommer ni snabbt igång med ert systematiska brandskyddsarbete. Om ni är i behov av ytterligare vägledning, ett system som hanterar ert SBA eller om brandskyddsdokumentation behöver upprättas, kan Firesafe bistå även med detta.

Utbildning
I samband med överlämnande av SBA-startpaket sker en genomgång av materialet samt en utbildning i hur egenkontroll genomförs och dokumenteras.

Tekniska och organisatoriska åtgärder
Åtgärderna kan vara av både teknisk och/eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för att förhindra och begränsa branduppkomst. Åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

Digitala verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Om Ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för systematiska brandskyddsarbete (SBA) är det inget hinder för att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet.

Om ni saknar digitalt verktyg kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg för systematiska brandskyddsarbete (SBA). Välj om ni själva vill jobba i verktyget eller låter oss ta hand om det.


Lagar och regler om SBA


Det finns egna lagar, regler och råd som ska bidra till bättre brandsäkerhet i byggnader. En del av dessa utformas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nedan går vi igenom några relevanta lagar, regler och råd.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO*)
*Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta står det om i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Enligt 2 kap. 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Allmänna råd om SBA
Utöver lagar finns det allmänna råd. Det står om dessa i SRVFS 2004:3 – Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Råden utformades av det som då hette Statens räddningsverk. Idag är Räddningsverket nedlagt, och MSB har nu ansvaret för dessa arbetsuppgifter.

I de allmänna råden står det bland annat att ”enstaka kontroller” av brandskyddsåtgärder inte är tillräckligt. De kan visa hur åtgärderna fungerar där och då, men ger inte en bild av hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Man måste därför tänka mer helhetsmässigt och jobba systematiskt och kontinuerligt.

Det är därför SBA är så viktigt. Samtidigt är det förståeligt att det kan vara svårt att få den översikten och rutinen som krävs. Firesafe kan hjälpa dig med arbetet.

Regler kopplade till själva byggnaden
Utöver det här finns det regler kopplade till själva byggnaden. Sådana regler går på hur byggnaden måste vara utformad för att det ska vara tryggt att vistas i den. Med andra ord kommer sådana regler vara relevanta vid både nybyggnationer och vid ombyggnationer av befintliga byggnader.

Reglerna är således inte direkt kopplade till SBA. De handlar mer om de grundläggande premisserna vid byggnaden, som i sin tur ger riktlinjer för brandsäkerhet i byggnaden. Vidare påverkar det vilka åtgärder som är viktigt att genomföra.

Relevanta lagar och regler är bland annat: plan- och bygglagen och dess förordning, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS).

Det finns således flera lagar och regler man måste förhålla sig till. Firesafe är uppdaterade på alla gällande alla lager och regler, och vi hjälper dig hjgärna. När allt kommer omkring så ligger ansvaret hos byggnadsägaren och användare av byggnaden. Alla regler kan vara komplicerade och det kan vara svårt att göra arbetet på egen hand.

Låt oss på Firesafe hjälpa er med ert SBA