Brandtätning för alla typer av genomföringar


Brandtätning är en viktig del i ditt brandskydd. Hos Firesafe har vi olika lösningar för brandtätning beroende på byggnad och genomföring.

Vad är en brandcell?


Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. 

Brandtätning används för att täta håligheter och genomföringar så att rätt brandklass i brancellen bibehålls. Det ska förhindra spridning av eld och rök. Att behålla brandcellerna täta gör så att brandförloppet fördröjs vilket i sin tur innebär att:

  • Utrymningen från byggnaden blir säkrare.
  • Risken för allvarliga skador minskar.

Med andra ord kan korrekt utförd  brandtätning rädda både liv och egendom. Det är en viktig del i alla byggprojekt – oavsett om det gäller ett nybygge, ombyggnationer eller restaurering. 


Brandtätning – en viktig del i ditt brandskydd

Det kan vara de minsta hålen som skapar de största bränderna. Korrekta brandtätningar är beroende av väldokumenterade produkter och rätt utförande. Sverige har strikta krav på att genomföringar som kablar, rör och ventilationsanläggningar inte ska försämra brandmotståndet. 

Vi har färdiga lösningar för brandtätningar och använder endast väldokumenterade och testade produkter.


Olika produkter inom brandtätning

Det finns i huvudsak fyra olika huvudgrupper av produkter som är testade och ämnade för brandtätning av genomföringar:

  • Formbara massor
  • Mjuka tätningar
  • Fogmassor
  • Expanderande material och modulbaserade lösningar

Därutöver finns det även godkända tilläggslösningar som ofta används bland annat till att möta kravet på eftermontage av till exempel kablar, temporär tätning, tätning runt rörliga installationer, tätning med expansionsfogar och liknande. Idag finns det flera dokumenterade lösningar inom de flesta utmaningar för brandtätning av genomföringar och fogar.

Firesafe hjälper er att välja brandtätningen som passar bäst till er byggnad eller projekt. Vi har erfarenhet av olika byggnader, fastigheter och verksamheter över hela landet. Nedan kan du läsa mer om de olika typerna. 

Formbara massor

Firesafe GPG Mortar består av gips, perlit och glasfiber. När pulvret blandas med vatten blir det till ett vitt, brandsäkert material. Denna typ av brandtätning används på kabel- och rörgenomföringar och små hål i väggar och golv. GPG används även för isolering mot buller, drag och luftföroreningar.

Mjuka tätningar

Fireplug och Fireblock är exempel på mjuka tätningar. Produkterna används för brandtätning av genomföringar i murverk/gjutning samt gipsskivkonstruktioner, både i vägg och tak.

Fogmassor

Firesafe har olika fogmassor som är gjorda av svällande material. Firesafe FT Graphite och Firesafe FT Acrylic skyddar fogar och spalter mot höga temperaturer och bränder. 

Expanderande material och modulbaserade lösningar

Firesafe Fire Collar är en metallram av galvaniserat stål invändigt belagd med ett värmeexpanderade material. Produkten används på plaströr i väggar och golv, för att säkerställa brandmotstånd i hela konstruktionen.

Brandtätning av genomföringar, öppningar och hålrum för rör, kablar och liknande

Genomföringar, öppningar och hålrum i brandsektioner och brandceller ska inte utgöra en svag punkt i den brandavskiljande funktionen. Det innebär att brandmotståndet för alla genomföringar ska ha samma brandmotstånd som brandcellsgränsen. 

De brandtekniska klasserna vid brandtätning är E och I:

  • E anger integritet (täthet mot brandgaser och sticklågor)
  • I anger isolerande förmåga

En vanlig brandklass är EI 60. Det betyder att konstruktionen ska klara ett brandförlopp i 60 minuter både i täthet och i isolerande förmåga.

Firesafe har även lösningar för ljudtätning

Firesafe kombinerar gärna brandtätning och ljudtätning. Ljudtätningen får ni oftast “på köpet” i samband med brandtätning – om ni behöver det. Det är dock viktigt att se på vilka ljudkrav som finns för att säkerställa att rätt produktval görs och att arbetet utförs så att ljudkraven tillgodoses.


Firesafe hittar rätt brand- och ljudtätning för din byggnad 

Innan vi börjar med brand- och ljudtätningen måste vi klargöra vad som krävs – brandmotståndskrav, funktionskrav, ljudkrav, krav på mekanisk styrka och liknande. Vid val av produkt är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet eller fördjupningen.


Brandtätning genom Firesafe

Firesafe har erfarenhet av brandtätning i alla typer av byggnader och verksamheter. Vi är totalleverantör inom brandskydd. Det innebär att vi tar oss an allt från projektering till installation, kontroll och underhåll. Med Firesafe behöver ni inga andra leverantörer för att täcka era behov inom brandsäkerhet