Brand- och ljudtätning

Brand- och ljudtätning är en viktig del av ditt brandskydd

Installationsgenomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utgöra en svag punkt i den brandskiljande funktionen.

Detta betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar brandmotståndet för brandcellsgränsen. Brandtätning görs för att behålla en tät brandcellsindelning.

En brandcells främsta uppgift är att motverka spridning av brand och om brandcellen inte är helt tät betyder det att brandgaser och värme kan nå intilliggande byggnadsdelar.

Brandtätning

Om en brandcell behöver öppnas för rör, kablar eller ventilationskanaler måste dessa genomföringar tätas.

De brandtekniska klasserna vid brandtätning är E som anger integritet (täthet mot brandgaser och sticklågor) och I som anger isolerande förmåga. En vanlig brandklass är EI 60 och då skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter både i täthet och i isolerande förmåga.

Innan brand- och ljudtätningen utförs skall brandmotståndskrav, funktionskrav, ljudkrav, krav på mekanisk styrka med mera avklaras. Vid val av produkt är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet eller ursparningen.

Ljudtätning får man oftast ”på köpet” när man utför brandtätning. Det är dock viktigt att kontrollera vilka ljudkrav som finns för att säkerställa att rätt produktval görs och att arbetet utförs så att ljudkraven tillgodoses.

Brandtätningen gör att genomföringen får en brandklass som motsvarar konstruktionens brandklass.

Brandmanschetter

Brandmanschetter används för brandtätning av rör som går igenom brandcellsskiljande väggar och bjälklag. De har effekten att de täpper till hålet vid värme och förhindrar därmed vidare spridning.

Vi på Firesafe hjälper dig med brand- och ljudtätning