Kraven från MSB på kommuner har ökat – Vad innebär det?

MSB ställer större krav på kommuner och utförande av tillsyn. Orsaken till detta är att MSB har identifierat stora skillnader på hur kommunerna utför tillsyn via Räddningstjänsten och att det i vissa kommuner uteblir helt.

I och med detta beslutade Myndighet för samhällsskydd och beredskap den 1 november 2021 att lansera en ny föreskrift och allmänna råd för hur en tillsyn ska planeras och utföras. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli i år då kommunerna behöver tid för att etablera nya arbetssätt.

Exempel på områden som kan granskas i MSB:s tillsyn är:

  • Finns tillräcklig förmåga till räddningsinsats?
  • Finns rätt förutsättningar för att leda räddningsinsatser?
  • Uppfyller handlingsprogrammet för skydd mot olyckor kraven på struktur och innehåll?
  • Bedrivs rådgivning, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll i tillräcklig omfattning och på ett rättssäkert sätt?​​​​​​​

Vad betyder detta för oss på Firesafe?

Att MSB ställer ett större krav på tillsyn och uppföljning från kommunerna är en direkt hjälp för oss i vårt förebyggande arbete och något vi länge efterfrågat, säger Mikael Utvik på Firesafe.

-Vi vet att det funnits vaga och om ens några kravställningar alls hos många av våra kunder där det funnits allvarliga brister eller saknats viktiga funktioner i det byggnadstekniska brandskyddet men även organisatoriskt.

​​​​​​​Ett exempel kan vara en industri som hanterar brandfarliga varor men att det saknas insatsplan för Räddningstjänsten, ett annat exempel är att många inte bedriver Systematisk brandskyddsarbete trots att det tydligt beskrivs att ägare och nyttjare av en fastighet skall enligt Lagen om skydd av olyckor bedriva SBA.

-Vi välkomnar detta och kan tillsammans med den nya kravställningen skapa ett ännu bättre förbyggande arbete med och för våra kunder och rädda fler liv, egendom och miljö, avslutar Mikael Utvik.


Läs gärna mer på MSB: 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/tillsyn-lagen-om-skydd-mot-olyckor/
​​​​​​​

Mikael Utvik, affärsutvecklare och utbildningsansvarig på Firesafe Sverige AB

MSB:s tillsyn enligt LSO
MSB ansvarar för tillsyn över kommunernas och länsstyrelsernas skyldigheter, samt samordningen för statlig räddningstjänst. MSB tar också fram en tillsynsplan där olika tillsynsaktiviteter beskrivs och vilka tillsynsbesök som planeras.

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO) fördelar ansvaret för förebyggande åtgärder och förmåga att hantera en olycka mellan den enskilde, kommunen och ett antal statliga myndigheter.
  • Kommunen ansvarar för tillsyn över den enskildes åtaganden.
  • MSB ansvarar för tillsyn över kommunernas och länsstyrelsernas skyldigheter, samt samordningen avseende statlig räddningstjänst. Vi ger även stöd och råd till dessa myndigheter.