Vad innebär de nya föreskrifterna AFS 2020:1?

Arbetsmiljöverket har gjort en del ändringar i deras föreskrift om Arbetsplatsens utformning AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) 2020:1 som trädde i kraft från och med den 1 januari 2021.

All projektering för arbetsplatser som sker efter årsskiftet skall ta hänsyn till de nya föreskrifterna. När det gäller befintliga arbetsplatser har arbetsgivaren ett ansvar att uppfylla kraven. 

Utrymning, larm och brandskydd

När det gäller området utrymning, larm och brandskydd så är reglerna i grunden detsamma som tidigare men paragraferna har utökats till 21 st (tidigare 15 st) så reglerna kring detta har skärpts. (89-109 §)  

Kraven på utrymning och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller framför allt i nybyggnationer och större ombyggnader. Önskan är att man gör rätt från början vilket ställer högre krav på arkitekter och byggherrar. Arbetsgivarens ansvar att alla ska kunna ta sig ut eller till säker plats även då egenutrymning inte är möjlig är förtydligat. De nya föreskrifterna gäller inte arbetplatser i det egna hemmet eller andras.
 

Områden där förtydligan gjorts är följande

UTRYMNING SKALL VARA MÖJLIG FÖR ALLA OAVSETT FUNKTIONSHINDER
Alla arbetstagarna oavsett funktionsförmåga, skall på ett säkert och snabbt sätt kunna utrymma i händelse av fara. Om egenutrymning inte är möjlig för alla, ska arbetsgivaren se till att ALLA arbetstagare ändå kan ta sig till en säker plats innan kritiska förhållanden uppstår. (89 §) Om egenutrymning inte är möjlig skall en tilfällig utrymningsplats finnas. (91 §)  Denna plats skall vara säker mot rök och värme och finnas i anslutning till utrymningsväg. Den skall vara markerad på utrymningplanen. Tillfälliga utrymningsplatser skall ha tvåvägs kommunikationssystem. Ansvaret för utrymning vilar på arbetsgivaren.

RUTINER OCH AKTUELL KUNSKAP OM UTRYMNING
Nytt är även att arbetsgivare skall se till så det finns rutiner för att alla ska kunna utrymma arbetsplatsen. Arbetstagarna skall ha aktuell kunskap om hur en utrymning skall ske. Detta kan ske genom utrymningsövningar. (90 §)

RUTINER FÖR FÖREBYGGANDE
Rutiner skall även finnas för att förebygga uppkomst och spridning av brand. (103 §)

INREDNING OCH LÖS EGENDOM I UTRYMNINGSVÄGAR
Förstärkt förtydligan att inredning inte får bidra till rökutveckling eller brandspridning. Ej heller får lättantändligt material förvaras i utrymningsvägar. (93 §)

BELYSNING AV UTRYMNINGSVÄGAR
Utrymningsvägar skall ha belysning som fungerar med tillfredställande säkerhet istället för som tidigare nödbelysning. (96 §)

KONTROLL OCH DOKUMENTATION AV LARMANORDNINGAR
Utökat krav på arbetsgivaren att se till så installationer för utrymning, underhålls och kontrolleras regelbundet. Denna kontroll skall dokumenteras och arbetsgivaren skall ha tillgång till dokumentationen. (102 §)

UTRYMNINGSPLANER 
Utrymningsplanen skall förutom som tidigare visa utrymningsvägar, utrymningsplatser, återsamlingsplatser, även visa om alla utrymningsvägar inte är tillgängliga för personer med nedsatta rörelse- eller orienteringsförmåga. Då skall det framgå vilka vägar de kan använda.
En utrymningsplan skall även visa tillfälliga utrymningsplatser. (108, 109 §) En tillfällig utrymningsplats är en plats där arbetstagare, som på egen hand inte kan utrymma hela vägen till säker plats, säkert kan invänta hjälp.

SLÄCKUTRUSTNING
Förstärkning av kraven av synligheten och åtkomlighet av släckutrustning. (106 §)
Släckutrustning och släcksystem som inte är automatiska ska vara lätta att komma åt och använda, samt markeras med skyltar på väl synliga ställen. Installationer för utrymning ska underhållas, kontrolleras och dokumenteras regelbundet.

Läs mer på: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/

eller på: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs2020-1.pdf

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

2021-02-15