Vikten av att brandsäkra ett datacenter

Att brandsäkra datahall

Den 10 mars 2021 förekom en stor brand i ett datacenter, OVH Data Center i Frankrike, Strasbourg, då flera servrar blev förstörda.

Detta orsakade stora störningar för bland annat norska kommuner och universitet som valt att ha delar av sin IT-drift där. Vi vet inte exakt hur deras brandskydd såg ut men frågan ställs ändå på sin spets; hur förhindrar vi liknande händelser?

Sannolikheten för att en brand skall uppkomma i en datahall är liten men skulle den trots allt uppkomma kan den ge allvarliga konsekvenser. Förutom värsta tänkbara – att människor kommer till skada så är det förlust av data och eventuellt driftstopp som måste räknas som den stora kostnaden och som kan vara förödande för en hel verksamhet.

Hur skall man tänkta när man väljer vart man vill ha sin data? Vilka brandsäkerhetskrav skall en datahall uppfylla? Vi ställde frågan till Jimmy Ståhlberg som arbetar som servicechef på Firesafes affärsområde Systems.

– Man måste först och främst se till hela fastighetens och datahallens brandskydd, detta kan man i princip dela in i tre delar. Brandceller, släcksystem och övrig släckutrustning, säger Jimmy.

Indelad yta i brandceller

– Det första man skall se över är att fastighetens ytor är indelade i egna brandceller.

Konstruktionen i varje brandcell skall vara tät och kunna stå emot brand och rök under tillräckligt lång tid. Målet är att brandens spridning skall begränsas innan en släckinsats har påbörjats. Varje ingrepp och genomföringar i konstruktionen, väggar eller tak, skall tätas enligt rätt föreskrifter. Även dörrar skall vara brandklassade. Kablar som behöver gå igenom konstruktionen kan placeras i brandsäkra kabelhylsor som ger flexibilitet men ändå behåller brandskyddet

Fast släcksystem

En datahall bör ha ett fast släcksystem. Ett släcksystem består av själva släcksystemet och detekteringssystemet.

Till alla fasta släcksystem har man även en släckcentral som styr och övervakar anläggningen.

Inertgassystem och kemiska gassläcksystem är populära val då släckmedlet inte skadar utrustningen vilket gör att driften snabbt kan återupptas eller inte ens behöver avbrytas. När de används för rumsskydd är de dessutom alltid projekterade med personsäkerhet i fokus vilket gör dom till ett tryggt och effektivt val. Även vattendimma och vattensprinkler kan vara ett alternativ beroende på utrymmets egenskaper och kravställarens behov.

Inertgasens egenskaper är att den kväver elden genom att sänka syrenivån i rummet till en nivå där en brand inte kan utvecklas medan den kemiska gasen absorberar värmen vilket gör att elden dör ut.

Vattendimma både kyler och kväver branden, detta genom att mindre vattendroppar absorberar värmestrålningen, förångningen i utrymmet leder även till att syret trycks undan.

Övrig brandutrustning

– Även övriga utrymmen såsom personalrum, omklädningsrum och kök som kan finnas i fastigheten bör vara brandskyddade med rätt utrustning såsom brandsläckare och brandlarm samt utrymningsplaner, hänvisningsskyltning och hänvisningsarmaturer.

Det är inte ovanligt att huvuddelen av datacentret är väl skyddat medan man skulle kunna göra mycket mer för att förhindra spridning av brand i resten av fastigheten – branden behöver ju nödvändigtvis inte starta i just datahallen, säger Jimmy.

Att utföra service och underhåll på sin brandutrustning är en självklarhet. T.ex. årligt underhåll och halvårskontroll på gassläcksystem med kvartalsprover där emellan, kvartalsprover och årligt underhåll på brandlarmsanläggningar, service på brandsläckare, brandposter och brandgasventilation. Var även extra uppmärksamma på förändringar i utrymmen skyddade med gassläcksystem som kan påverka utrymmets täthet, finns det osäkerhet kring släckzonens integritet så begär att få ett nytt täthetsprov utfört.

– Sedan måste man lägga till utbildning, säger Jimmy. Ett släcksystem är inte komplett utan kontinuerlig utbildning. Vem gör vad och hur när en brand uppkommer? Hur fungerar systemet? Finns det utbildade anläggningsskötare? Känner alla som brukar vistas i utrymmet till att det är skyddat av ett automatiskt gassläcksystem? Detta skall vara tydligt och dokumenterat som en del av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.

Datahallar har ett stort säkerhetsansvar att skydda informationen man förvaltar och man bör alltid ta hjälp av en certifierad anläggarfirma för brandlarm, gassläcksystem, vattendimma eller vattensprinkler när man skall projektera för fasta släckanläggningar som en del av brandskyddet. Skall man outsourca sin IT-drift bör man undersöka hur brandskyddet ser ut, avslutar Jimmy.

Har du frågor om ämnet så kontakta gärna Jimmy Ståhlberg på: jimmy.stahlberg@firesafe.se

Bild: Screenshot från film från branden, StrasTV
Bild: Screenshot från film från branden, StrasTV