Bärande konstruktioner


Brandskydd av bärande konstruktioner

Avsikten med att ställa brandtekniska krav på bärande konstruktioner är att uppnå en tillräcklig stabilitet för att motstå en eventuell brandpåkänning.

Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts.

För att säkra optimala lösningar och produktval är det mycket viktigt att brandskyddet av bärande konstruktioner värderas tidigt i projekteringsfasen.

Firesafe kan med sin erfarenhet och kompetens på detta område bidra till att finna lösningar som är de optimala med tanke på ekonomi, utformning, kvalitet och finish.

Brandtekniska klassen för bärande konstruktioner är R som anger bärförmåga. Vid brandklassen R 60 skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter.

Brandskyddsmålning och brandskyddsinklädnad

För att brandskydda bärande konstruktioner utför man brandskyddsmålning eller brandskyddsinklädnad med skivor.

Brandskyddsfärg och brandskyddsinklädnad är rent funktionsmässigt samma sak, men det kan finnas olika skäl till vilket alternativ man väljer. Det kan vara av estetiska skäl eller så kan inklädnad väljas när ett högre funktionskrav finns eller på tidigare målning där kraven har upphöjts. Oftast har beställaren och arkitekten redan föreskrivit vilket typ av brandskydd som skall användas.

Det viktigaste är att man har kunskap om materialen och kunskap om utförandet.

Vi på Firesafe har mångårig erfarenhet av byggnadstekniskt brandskydd.

Byggnadstekniskt_bärande-konstruktioner_stiftning Firesafe