Brandskyddsrådgivning / Nulägesanalys


Firesafe utför en genomlysning av verksamhetens/fastighetens brandskydd där resultatet tydligt redovisas i rapportform.

Syftet med analysen och kontrollen är att identifiera eventuella brister och risker kopplat till vårt svenska regelverk gällande brandskydd.

Analysen är även ett bra verktyg för det systematiska brandskyddsarbetet.