Firesafe genomför översyn på det passiva brandskyddet och redovisar resultatet i en statusrapport.
Med kompetent personal och lång erfarenhet av passivt brandskydd kan Firesafe göra en översyn av fastighetens brandcellsgränser. De eventuella brister som finns sammanfattas i en statusrapport som ligger till grund för de åtgärder som behöver vidtas.