Översyn av brandsäkerheten i fastigheter

BRF_lägenhet2_Firesafe

Firesafe genomför översyner i fastigheter och redovisar resultatet i en statusrapport.

Med kompetent personal och lång erfarenhet av brandskydd kan Firesafe göra en översyn av fastighetens brandcellsgränser. De eventuella brister som finns sammanfattas i en statusrapport som ligger till grund för de åtgärder som behöver vidtas.

Utökad översyn
Utökad översyn av det aktiva och passiva brandskydd som redovisas i en Statusrapport. Vid en utökad översyn går vi igenom såväl det aktiva som det passiva brandskyddet enligt ett protokoll där avsikten är att fånga upp och belysa eventuella brister i brandskyddet. Vår personal är utbildade brandskyddsledare eller har motsvarande utbildningsnivå, så ni kan vara trygga i att allt utförs fackmannamässigt. De eventuella brister som finns sammanfattas i en tydlig och informativ rapport som ligger till grund för de åtgärder som behöver vidtas.