Utrymning och översyn av utrymningssäkerhet

För att brandsäkerheten skall godkännas i en fastighet krävs att man uppfyller kraven kring utrymning.

Vi projekterar och installerar utrymningsprodukter enligt föreskrifter och regelverk. Installation sker av våra specialiserade brandskyddstekniker som är utbildade i utrymningssäkerhet och regelverken kring detta.

Vi erbjuder ett brett sortiment av utrymningsprodukter som vänder sig till alla typer av verksamheter.

Exempel är:
– Utrymningsplaner
– Nödskyltar och nödljus
– Branddetektion
– Återsamlingsplats
– Utbildning med utrymningsövning
– Genomgång av det totala brandskydd

Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

I ett flerbostadshus eller en bostadrättsförening måste man se över de gemensamma utrymmena såsom vind, källare, tvättrum och miljörum.

Vid en brand hur fungerar utrymningen då. Vilka brandvägar finns det? Finns det nödljus och detektering.

Arbetsplatser

Arbetsmiljöverket har gjort en del ändringar i deras föreskrift om Arbetsplatsens utformning AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) 2020:1 som trädde i kraft från och med den 1 januari 2021.

När det gäller området utrymning, larm och brandskydd så är reglerna i grunden detsamma som tidigare men paragraferna har utökats till 21 st (tidigare 15 st) så reglerna kring detta har skärpts. (89-109 §)

Områden där förtydligan gjorts är följande:

Utrymning skall vara möjlig för alla oavsett funktionshinder
Alla arbetstagarna oavsett funktionsförmåga, skall på ett säkert och snabbt sätt kunna utrymma i händelse av fara. Om egenutrymning inte är möjlig för alla, ska arbetsgivaren se till att ALLA arbetstagare ändå kan ta sig till en säker plats innan kritiska förhållanden uppstår. (89 §) Om egenutrymning inte är möjlig skall en tilfällig utrymningsplats finnas. (91 §) Denna plats skall vara säker mot rök och värme och finnas i anslutning till utrymningsväg. Den skall vara markerad på utrymningplanen. Tillfälliga utrymningsplatser skall ha tvåvägs kommunikationssystem. Ansvaret för utrymning vilar på arbetsgivaren.

Rutiner och aktuell kunskap om utrymning
Arbetsgivaren skall se till så det finns rutiner för att alla ska kunna utrymma arbetsplatsen. Arbetstagarna skall ha aktuell kunskap om hur en utrymning skall ske. Detta kan ske genom utrymningsövningar. (90 §)

Läs mer om AFS 2020:1 för brandskyddet på arbetsplatsen?

Offentliga lokaler

I byggnader som innehåller verksamheter med mycket människor i rörelse är det av extra vikt att öva på utrymning i samband med brand. Detta kan vara hotelll, varuhus eller statliga inrättningar såsom vårdhem. Vem har ansvaret och vem gör vad.

Läs gärna mer om vikten av en utrymningsövning här


Vi hjälper er att gå igenom er fastighet så att den uppfyller kraven på utrymningssäkerhet så alla kan känna sig trygga.

Utrymning nödljus i källare Firesafe

Denna bild är från en källare där strömmen gått. Hade du hittat ut utan nödljuset?