Uppdaterat regelverk för gassläcksystem-SBF 500:4

Regelverk gassläcksystem

Regelverket för gassläcksystem har från och med den 1 januari 2021 uppdaterats med en ny utgåva. Denna utgåva av Brandskyddsföreningens regelverk för gassläcksystem är anpassad till standarden SS-EN 15004 och hänvisar i grunden till att standarden ska följas. Regelverket anger kompletterande krav som förstärker standarden. Detta regelverk gäller från 2021-01-01 och föregående utgåva SBF 500:3 upphör att gälla 2021-12-31.

Regelverket kan tillämpas både för nyinstallation som utökningar och ändringar av befintliga installationer.

Tillämpning av regelverken gäller inte retroaktivt. För kontroll, underhåll, provning och utbildning ska dock alltid senaste utgåvan av regelverket tillämpas.

Gassläcksystemets effektivitet ska alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt att kontroll, skötsel, underhåll och besiktning utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Kapitel 9 i SBF 500:4 anger de minimikrav på kontroll, skötsel och underhåll som ska följas. Installerade gassläcksystem ska alltid kontrolleras, skötas och underhållas i enlighet med senaste utgåvan av SBF 500 och SS-EN 15004.

Mer utförligt innebär punkt 9.2 Kontroll följande:

9.2.1 Underhåll ska utföras av anläggarfirma som uppfyller kraven enligt SBF 1002 eller av annan kompetent servicefirma som godtagits av anläggarfirman eller kravställaren. Omfattning och intervall av underhållsåtgärder ska minst motsvara 9.2 och Bilaga F i SS-EN15004-1, se nedan. Särskilda krav på service och underhåll som anges i datablad för komponenterna ska alltid beaktas.

Var 3:e månad, s.k. Kvartalsprov. Test och service av detektion & släckstyrning/brandlarm i enlighet med SBF 110 kvartalsprov.

Var 6:e månad, s.k. Halvårskontroll. Kontroll av rörsystem, manuella och automatiska ventilers funktion och läge, okulär kontroll av behållare och slangar, kontroll av släckmedelsmängd avseende både tryck och vikt/nivå.

Var 12:e månad, s.k. Årligt underhåll. Grundläggande fullständig kontroll av funktionsprov och komponenter för samtliga ingående delar i detektions- och gassläcksystemet. Utbyte av defekta eller föråldrade komponenter. Grundläggande kontroll av rummets täthet, där det skall fastställas om håltagningar eller andra förändringar av utrymmet utförts, som kan påverka läckaget eller släckförmågan. Om det inte kan visuellt fastställas, skall ett nytt integritetstest (täthetsprov) utföras.

9.2.2 Behållare ska genomgå återkommande kontroll i enlighet med MSBFS 2011:3 samt AFS 2017:3 (ADR-S). Dvs. tabellen i ADR-S gäller för frekvens på återkommande intervall, vilket normalt är 10 år för gasflaskor i släcksystem. Se även info, från MSB nedan.

9.3 Skötsel

9.3.1 Vecko- och månadskontroller och kvartalsprov kan utföras av anläggningsskötare.
 

Har du frågor så hör av er till oss på Firesafe.

Ladda ner utskriftsvänlig pdf 

Källa: SBF 500:4, Regler för gassläcksystem och SS-EN15004-1, Fasta släcksystem -Gassläcksystem-Del 1: Utförande, Installation och Underhåll.