Vem ansvarar för brandsäkerheten i en BRF?

Ett av Firesafes uppdrag är att göra översyn av brandskydd i flerbostäder.

Vi gör en översyn och och går tillsammans med föreningen igenom resultatet. Genom att genomföra en översyn synliggörs eventuella brister och vi på Firesafe kommer med förslag på åtgärder. Tillsammans med ett systematiskt brandskyddsarbete kan därefter bostadsrättsföreningen, känna sig trygga med att de har ett godkänt brandskydd.
 

Vem ansvarar för brandsäkerheten i en bostadsrättsförening?

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för att brandsäkerheten i föreningen enligt lagen om skydd om olyckor, men det bör ligga i alla bostadsrättsinnehavares intresse att den upprätthålls.

I utgångspunkten är det den som äger byggnaden som ansvarar för brandsäkerheten och som ska se till att det finns släckutrustning och fungerande brandvarnare. Men det vilar ett ansvar på styrelsen att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Det vill säga där man kontrollerar rökdetektorer och släckutrustning i gemensamhetsutrymmen samt utför inspektion och kontroll av brandlarmssystem, sprinkleranläggningar samt rökventilation. I praktiken betyder det att föreningen ska ha kontroll på vilka brandtekniska installationer som finns i bostadsrättsföreningen och genomför årliga kontroller (eller så frekvent som krävs.)

Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenheten, något varje bostadsrättsinnehavaren bör se över. En brandvarnare täcker en yta till upp 60 kvm därefter bör man ha minst 2 två. Brandvarnare bör höras tydligt även med stängda dörrar, detta gäller både i lägenheten och i trapphuset. Branddörrar måste hållas stängda för att brandskyddet ska fungera korrekt. Något alla boende bör ha uppsikt över.

Efter ett underhållsarbete, som sker igenom en brandcellsgräns, ska brandtätning genomföras. Man måste också se till att alla brandvägar alltid är fria till exempel får inga saker förvaras i trapphusen.

Brandförebyggande återgärder blir bäst om alla hjälps åt och tar ansvar tillsammans.

Vill ni ha hjälp med brandskyddet i ert flerbostadshus?
VI hjälper gärna er förening med en inledande timme där vi kan gå igenom:

  • Styrelseansvar
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete) anpassat till bostadsrätter
  • Risker i flerbostadshus och hur man kan undvika dem
  • Genomgång av en översyn av föreningens brandskydd och inventering av
  • brandcellsgränser.
  • Statusrapport

Kontakta Firesafe för mer information: 010 – 155 09 00 eller info@firesafe.se.

Läs mer om vilka tjänster vi kan hjälpe er med i er bostadsrättförening