Koldioxidsläckare

Bruksområde
Brandsläckaren innehåller Koldioxid som ger apparaten brandklass B. B-apparater är avsedda för släckning av bränder i brandfarliga vätskor som t.ex bensin, olja, lack och färg. Koldioxid ger en ren släckning utan restprodukter och är därför också lämplig i rum med dyr mekanisk utrustning eller mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på
minst 1 meter.

Typiska användningsområde: industri, offentliga miljöer, livsmedelsindustri, storkök, datacentra, laboratorier, sjukhus, färghandel och kemisk industri. Koldioxid släcker utan restprodukter och är därför särskilt lämplig i lokaler med kostbar mekanisk eller elektronisk utrustning. Lämpar sig även i offentliga miljöer där efterskador i form av pulver eller skum bör undvikas.

Släckmedlets funktion
CO2 är en färglös, giftfri gas som är tyngre än luft, kokpunkt -56 °C / fryspunkt -78 °C. CO2 verkar genom att kväva branden. CO2 -gasen tränger undan syret och lägger sig som en ”filt” över brandområdet.

Placering
Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg och klarar miljöer med temperaturer mellan -30 °C til +60 °C. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll
Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras årligen enligt SS 3656
och Firesafe serviceinstruktioner.

Art nr: 327718