Kvalitets- miljö- och arbetsmiljöpolicys

Vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete

Utifrån vår värdegrund Professionell/ Kompetent/ Engagerad/ arbetar vi för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Firesafe skall tillfredsställa relevanta lagar och föreskrifter samt självpålagda krav inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö. Nedan kan ni ta del av våra policy’s inom de tre områdena.


Om Kvalitetspolicyn

Firesafes vision är att vi skall bidra till ett tryggare samhälle. Vi skall ge våra Kunder god service och leverera tjänster inom brandskydd av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och rätt servicenivå vilket vi kanaliserar genom våra kärnvärden:

Professionalitet – Regelbundet göra kvalitetsuppföljning av utförda tjänster och säkerställa att vi efterlever lagar, krav och branschkrav. Om det skulle påträffas brister, skall dessa åtgärdas snarast.

Engagemang – Vara lyhörda och flexibla genom noggrann planering vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.

Kompetens – Följa med i utvecklingen i branschen, kontinuerligt investera i väl strukturerat och underhållet IT-stöd samt i våra Medarbetares kompetens.

Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapar och vidmakthåller resurser för efterlevnad och kontroll.

För att kunna leverera en god service så strävar vi på Firesafe Sverige AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum av vår verksamhet.

Firesafe kvalitetspolicy


Om Miljöpolicyn

Denna miljöpolicy ger uttryck för den övergripande inriktningen i vårt miljöarbete och ligger till grund för detaljerna i vårt miljöledningssystem. Den är även en förlängning av Firesafes vision att bidra till ett tryggare samhälle, genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö. Våra kärnvärden Professionell / Kompetent / Engagerad genomlyser även vårt miljöarbete.

Vi betraktar miljöpolicyn som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

 1. Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas.
 2. Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald genom att aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 3. Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
 4. Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet. Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
 5. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
 6. Marknadsföra brandskydd och andra tjänster med bästa miljöegenskaper.
 7. Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.
 8. VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Firesafe Sverige AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.

Firesafes miljöpolicy


Om Arbetsmiljöpolicyn

Firesafe Sverige AB skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

 1. Vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan vår arbetsmiljö skall även vara så bra, säker, jämställd och likabehandlande så att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension.
 2. Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.
 3. Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra Medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.
 4. Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt planlagt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs.

Firesafes arbetsmiljöpolicy

Certifieringar

Certifierad behörig anläggarfirma gassläcksystem
Certifierad behörig anläggarfirma F-gas
Certifierad behörig anläggarfirma brandlarm

Miljö

Våra brandskyddsprodukter är godkända enligt Basta, Byggvarubedömningen, Sunda hus och Svanen