Behöver du hjälp med brandskyddskontroll och riskbedömning av brand? Firesafe har lång och bred erfarenhet. Vi är ledande i Norden när det gäller brandskydd. Ta kontakt med oss idag för mer information!

Brandrisk

Med risk menar vi sannolikheten för, och konsekvenserna av, att något oönskat ska inträffa eller utvecklas.

En riskbedömning av brand innebär således en grundlig genomgång av vilka skador och konsekvenser en brand kan ha för hälsa, liv och miljö.

Allmänna överväganden som ska beaktas i en riskbedömning och brandskyddskontroll:

 • Hur kommer anläggningen påverka omgivningarna?
 • Vilka komponenter/delar av/aktiviteter på anläggningen kan potentiellt utlösa en oönskad händelse?
 • Vilka orsakskedjor kan leda till en större olycka?
 • Vilken inverkan kommer omgivningarna ha på anläggningen?
 • Finns det möjligheter för översvämning, ras, jordskalv, högvatten o.s.v.?
 • Sabotage och andra avsiktliga handlingar
 • Befolkningstäthet
 • Grundförhållanden

 

Vad förorsakar brand?

De senaste åren har vi sett en tydlig trend med fallande antal omkomna i brand. Detta hänger ihop med myndigheternas ökade fokus på just brandsäkerhet och brandsärking.

Vi ser att det fortfarande är köket som är källan till flest bränder, och då i synnerhet brand från spisen. Det här kan du enkelt skydda dig mot genom att använda en spisvakt.

Även om antalet brandtillfällen i hem är färre, är det fortfarande många utryckningar som beror på falskt alarm.

För att undvika onödiga utryckningar är det viktigt att installera riktiga brandlarm i bostaden men kanske ännu viktigare, att installera det rätt. Därför bör monteringen alltid utföras av certifierade yrkeskunniga och systemet bör underhållas regelbundet.

Regelverk för riskbedömning och brandskyddskontroll

Detta regelverk innebär att en säkerhetshänsyn ska vara integrerad i samtliga faser, inklusive projektering, installering, drift och avveckling. Riskbedömning och brandskyddskontroll ska även innefatta interna och externa förhållanden samt oönskade avsiktliga handlingar.

Med utgångspunkt i denna bedömning ska man därför utarbeta planer och åtgärder för att reducera risken i alla bostäder. Åtgärder kan antingen vara förebyggande eller skadebegränsande, eventuellt i kombination med arealmässiga begränsningar och information till användarna av byggnaden.

En bedömning av brandrisker ska uppdateras regelbundet, och i fall där det gjorts ändringar på anläggningen eller byggnaden.

Uppförande av ny anläggning

Vid uppförande av ny anläggning, eller vid ändringar på den befintliga, ska man göra en brandriskbedömning som identifierar de oönskade händelser som kan uppstå och de konsekvenser som detta kan få för liv, hälsa, miljö och materiella värden.

Denna analys ingår som en del av projekteringen och ska uppdateras i samband med senare projektering och installation. Omfattningen av riskbedömningen beror på byggnadens komplexitet, storlek och omgivning, men måste alltid innehålla förhållanden kopplade till drift och underhåll.

Läs mer: Brandingenjör

Brandskyddskontroll med Firesafe

En brandriskbedömning ska ge dig svar på om byggnadens utformning och drift överensstämmer med gällande föreskrifter kopplade till förhållanden såsom hantering och brandfarliga material, brandförebyggande åtgärder samt hälsa, miljö och säkerhetsarbete i verksamheten.

Hos Firesafe har vi både den erfarenheten och kompetensen som behövs för att göra en grundlig riskbedömning. Genom att följa våra bedömningar och rekommendationer kan du minska risken för brand så mycket som möjligt.

Som totalleverantör inom brandsäkerhet kan vi även erbjuda följande tjänster:

 • Brandteknisk projektering
 • Oberoende kontroll
 • Tillståndsanalyser
 • Brandförlopp och röksimulering
 • Evakueringssimulering
 • Brandskyddsdokumentation och vara ägares representant inom brandförebyggande
 • Riskbedömning
 • Kurs och föredrag
 • Brandtekniska ritningar (plan och sektioner)
 • Utrymningsplaner
 • Situationskarta
 • Brandteknisk rådgivning (brandfarliga ämnen etc.)
 • Brandtätning och brandisolering av stål

Kontakta gärna en av våra brandrådgivare idag för en inspektion och brandriskbedömning utan förpliktelser!