Brandrisk och brandskyddskontroll

Brandrisk och brandskyddskontroll

Med risk menar vi sannolikheten för, och konsekvenserna av, att något oönskat ska inträffa eller utvecklas. En riskbedömning av brand innebär således en grundlig genomgång av vilka skador och konsekvenser en brand kan ha för hälsa, liv och miljö.

Allmänna överväganden som ska beaktas i en riskbedömning och brandskyddskontroll:

 • Hur kommer anläggningen påverka omgivningarna?
 • Vilka komponenter/delar av/aktiviteter på anläggningen kan potentiellt utlösa en oönskad händelse?
 • Vilka orsakskedjor kan leda till en större olycka?
 • Vilken inverkan kommer omgivningarna ha på anläggningen?
 • Finns det möjligheter för översvämning, ras, jordskalv, högvatten o.s.v.?
 • Sabotage och andra avsiktliga handlingar
 • Befolkningstäthet
 • Grundförhållanden

Viktigt vid både nybyggnation och renovering

Det är viktigt att bedöma risken både vid byggande av nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader. När man bygger nytt är det viktigt att någon är med från start som kan planera brandsäkerheten. Det hjälper vi på Firesafe gärna till med. Då kan ni vara säkra på att ni inte behöver göra stora ändringar på grund av brandtekniska skäl i efterhand.

Renovering kan leda till ändringar som påverkar brandsäkerheten. Då är det viktigt att ha en samarbetspartner som kan bedöma effekten av sådana ändringar. Firesafe har lång erfarenhet av en rad byggnationer och projekt.

Vad förorsakar brand?

MSB och Socialstyrelsen har målet att ingen ska dö i brand i framtiden.

Brand i köket är vanligast

Vi ser att det fortfarande är köket som är källan till flest bränder, och då i synnerhet brand från spisen. Firesafe har stor erfarenhet av att skapa brandskydd i flerbostadshus som tillfredsställer lag- och myndighetskrav. I bostadsrättsföreningar är det viktigt att få hjälp med brandskyddskontroll av professionella. Vi hjälper er gärna.

Brandskyddskontroll med Firesafe

En brandriskbedömning ska ge dig svar på om byggnadens utformning och drift överensstämmer med gällande föreskrifter kopplade till förhållanden såsom hantering och brandfarliga material, brandförebyggande åtgärder samt hälsa, miljö och säkerhetsarbete i verksamheten.

Erfarenheten och kompetensen som behövs

Hos Firesafe har vi både den erfarenheten och kompetensen som behövs för att göra en grundlig riskbedömning. Genom att följa våra bedömningar och rekommendationer kan du minska risken för brand så mycket som möjligt.

Vi hjälper till att rätta till eventuella fel och brister 

Vi är en totalleverantör inom brandsäkerhet. Det innebär att vi inte bara genomför brandskyddskontroller utan även kan hjälpa till att åtgärda eventuella fel och brister. Vi kan hjälpa er med planering, montering och kontroll av system för brandsäkerhet. Just därför är det värt att kontakta oss när du behöver någon som bedömer brandrisken i byggnaden.

Vi erbjuder även en rad andra tjänster inom brandsäkerhet. Läs mer om dessa tjänster nedan.

Firesafe hjälper till att installera brandlarm

Många utryckningar beror på falskt alarm. För att undvika onödiga utryckningar är det viktigt att installera rätt brandlarm i bostaden men kanske ännu viktigare, att installera det korrekt. Därför bör monteringen alltid utföras av certifierade yrkeskunniga och systemet bör underhållas regelbundet. 

Om din fastighet eller bostadsrättsförening behöver hjälp med detta, är det bara att ta kontakt med oss på Firesafe.

Firesafe hjälper företag, förvaltare och föreningar med brandskydd. Vi bistår gärna under byggprocesser eller vid ombyggnationer av olika byggnader.

Kontakta oss om du behöver hjälp med brandskyddskontroll. 

Därför bör du välja brandskyddskontroll från Firesafe

Firesafe har över 100 års erfarenhet i branschen, och vi kan hjälpa till med brandsäkerhet i de flesta byggnader och organisationer. Det finns flera goda anledningar att välja oss:

 • Du behöver bara förhålla dig till en och samma samarbetspartner
 • Professionell, säker och överskådlig leverans
 • Hjälp hela vägen från projektering 
 • 100 års erfarenhet i branschen

Du behöver bara förhålla dig till en och samma samarbetspartner

Vi vill gärna vara din totalleverantör inom brandskydd. Då slipper du att förhålla dig till många samarbetspartners, och du kommer spara både tid och pengar. Det blir lättare för dig att få en översikt över arbetet som görs. Med brandskyddskontroll från Firesafe kan du vara trygg med att brandsäkerheten är i ordning.

Professionell, säker och överskådlig leverans

Firesafe ger er en professionell, säker och överskådlig leverans. Det innebär att vi hjälper er att få en brandsäker byggnad och att ni samtidigt får den dokumentationen ni behöver. Med dokumentationen på plats kommer brandskyddet framöver bli enklare för er. 

Hjälp hela vägen från projektering

Firesafe kommer ofta in redan i starten av ett projekt. Då är vi med hela vägen från början till slut – oavsett om det gäller en nybyggnation, renovering eller nya system för brandskydd. Våra duktiga rådgivare bistår er med brandskyddskontroll och ger er rekommendationer och vägledning längs vägen. 

100 års erfarenhet i branschen

Behöver du hjälp med brandskyddskontroll och riskbedömning av brand? Firesafe har lång och bred erfarenhet. Vi är ledande i Norden när det gäller brandskydd, och vi har hjälpt företag och föreningar att skydda sig mot brand i över 100 år. Vi kan vår sak och med oss kan du vara säker på att arbetet utförs professionellt och riktigt.

Ta kontakt med oss idag för mer information.

Kontakta oss

Regelverk för riskbedömning och brandskyddskontroll

Detta regelverk innebär att en säkerhetshänsyn ska vara integrerad i samtliga faser, inklusive projektering, installering, drift och avveckling. Riskbedömning och brandskyddskontroll ska även innefatta interna och externa förhållanden samt oönskade avsiktliga handlingar.

Med utgångspunkt i denna bedömning ska man därför utarbeta planer och åtgärder för att reducera risken. Åtgärder kan antingen vara förebyggande eller skadebegränsande, eventuellt i kombination med arealmässiga begränsningar och information till användarna av byggnaden.

En bedömning av brandrisker ska uppdateras regelbundet, och i fall där det gjorts ändringar på anläggningen eller byggnaden.

Uppförande av ny anläggning

Vid uppförande av ny anläggning, eller vid ändringar på den befintliga, ska man göra en brandriskbedömning som identifierar de oönskade händelser som kan uppstå och de konsekvenser som detta kan få för liv, hälsa, miljö och materiella värden.

Denna analys ingår som en del av projekteringen och ska uppdateras i samband med senare projektering och installation. Omfattningen av riskbedömningen beror på byggnadens komplexitet, storlek och omgivning, men måste alltid innehålla förhållanden kopplade till drift och underhåll.

Våra tjänster inom brandsäkerhet

Vi är Nordens ledande totalleverantör inom brandskydd. Det innebär att vi erbjuder alla produkter och tjänster som behövs för att byggnaden ska bli brandsäker. Företag, föreningar, ägare eller förvaltare av en fastighet har mycket ansvar. Dela ansvaret för brandskyddet med oss på Firesafe.

Som totalleverantör inom brandsäkerhet kan vi även erbjuda följande tjänster:

 • Brandteknisk projektering
 • Oberoende kontroll
 • Tillståndsanalyser
 • Brandförlopp och röksimulering
 • Evakueringssimulering
 • Brandskyddsdokumentation och vara ägarens representant inom brandförebyggande 
 • Riskbedömning
 • Kurs och föredrag
 • Brandtekniska ritningar (plan och sektioner)
 • Utrymningsplaner
 • Situationskarta
 • Brandteknisk rådgivning (brandfarliga ämnen etc.)
 • Brandtätning och brandisolering av stål

Eftersom vi är en totalleverantörer, behöver du inte förhålla dig till flera samarbetspartners. Det gör att ditt företag eller din förening kan spara både tid och pengar. Med oss blir brandskyddet enklare. Kontakta gärna en av våra brandrådgivare idag för en inspektion och brandriskbedömning utan förpliktelser.

Behöver ni hjälp med brandskyddskontroll? Då är det bara att kontakta oss.