Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO*) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Vi på Firesafe hjälper er att säkerställa rätt nivå på ert förebyggande brandskydd.
Vi kan upprätta ett system från grunden, revidera ett befintligt system samt leda arbetet för att upprätthålla ett bra systematiskt brandskyddsarbete.

Omfattningen på det systematiska brand- skyddsarbetet beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. För att ha ett levande brandskyddsarbete så bör man utföra återkommande egenkontroller på det byggnadstekniska och verksamhetsanpassade brandskyddet samt skapa en brandskyddsorganisation. 

Åtgärderna kan vara av både teknisk och/eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för att förhindra och begränsa branduppkomst. Åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

Vi ansvarar för ert brandskydd och ser till så ni följer korrekt SBA.
 

Vad betyder SBA

Vad betyder då systematiskt brandskyddarbete. Kortfattat innebär SBA följande: Fastighetsägare, företag, näringsidkare, bostadsrättsförening skall arbeta förebyggande för att på så vis förhindra brandsuppkomst eller skador av en brand.  

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man stukturerat planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandskyddsarbetet.

 

Vi hjälper er med:

Dokumentation
•  Upprättande av systematisktbrandskyddsarbete med bl.a.brandskyddspolicy, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsorganisation och brandskyddsregler.
•  Checklistor med tydliga instruktioner för egenkontroll.

Utbildning
I samband med överlämnande av SBA-arbete sker en genomgång av materialet samt en utbildning i hur egenkontroll genomförs och dokumenteras.


Digitala verktyg för SBA

Om Ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för SBA är det inget hinder för att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet. Om ni saknar digitalt verktyg kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg för SBA. Välj om ni själva vill jobba i verktyget eller låter oss ta hand om det.
 


Vi erbjuder er även SBA-startpaket

I vårt SBA startpaket ingår: Uppbyggnads- struktur, utbildning, vägvisning för egenkontroll och igångsättning via digitalt möte.

Med startpaketet kommer ni snabbt igång med ert systematiska brandskyddsarbete. Om ni är i behov av ytterligare vägledning, ett system som hanterar ert SBA eller om brandskyddsdokumentation behöver upprättas, kan Firesafe bistå även med detta. 

Läs mer om SBA-startpaket här 

 

* Enligt 2 kap. 2 § Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.