Vad är systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt-brandskyddsarbete_1200x500

Vad betyder systematiskt brandskyddsarbete (SBA)? 


SBA innebär följande: att man strukturerar, planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandskyddsarbetet.
Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO*) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

SBA för er verksamhet

Omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. För att ha ett levande brandskyddsarbete så bör man utföra återkommande egenkontroller på det byggnadstekniska och verksamhetsanpassade brandskyddet samt skapa en brandskyddsorganisation. 

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Åtgärderna kan vara av både teknisk och/eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för att förhindra och begränsa branduppkomst. Åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och information.

Arbeta förebyggande för att begränsa branduppkomst

Fastighetsägare, företag, näringsidkare, bostadsrättsförening skall arbeta förebyggande för att på så vis förhindra branduppkomst eller skador av en brand.  

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att ha ordning på brandskyddet och det är något som bör utföras oavsett vilken typ av byggnad det gäller. Det innebär att du bör ha kontroll över brandskyddet i ditt eget hem, oavsett om det är ett hus eller en lägenhet, men även i skolor, på äldreboenden, kommersiella byggnader och alla andra byggnader och verksamheter.

Brandskyddet anpassas efter varje enskild fastighet och verksamhet. Det kan till exempel finnas behov av ett mer komplext brandskyddssystem för industribyggnader, sjukhus och skolor  jämfört med en mindre kontorsyta. Sammantaget handlar det om att ha kontroll och kunskap om brandskydd som gäller i byggnaden.

Dessutom är det viktigt att ha kunskap om rutiner och funktionerna i brandskyddet och hur de samverkar, såsom utrymningsvägar, branddetektorer, brandlarm, brandceller och släckutrustning. Dessutom är det viktigt att kontrollera de olika enheterna och kontrollpunkter regelbundet.

Vem ansvarar för brandskyddsarbetet

Både ägare och nyttjanderättshavare har det yttersta ansvaret för brandskyddet i byggnaden. De är skyldiga att se till att brandskyddet tas om hand och vidta ytterligare åtgärder för att säkra byggnaden mot brand.

Systematiskt brandskydd handlar inte bara om att ha överblick över utrustningen för att släcka bränder utan mycket mer. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att arbeta med systematiskt brandskydd och vi på Firesafe kan hjälpa dig med detta.

Vill du ha hjälp? Vi hjälper er med:

Dokumentation
•  Upprättande av systematisktbrandskyddsarbete med bl.a.brandskyddspolicy, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsorganisation och brandskyddsregler.
•  Checklistor med tydliga instruktioner för egenkontroll.

Utbildning
I samband med överlämnande av SBA-arbete sker en genomgång av materialet samt en utbildning i hur egenkontroll genomförs och dokumenteras.

Digitala verktyg för SBA

Om Ert företag redan jobbar i ett digitalt verktyg för SBA är det inget hinder för att Firesafe kan hjälpa er vidare med brandskyddsarbetet. Om ni saknar digitalt verktyg kan vi leverera ett komplett digitalt webverktyg för SBA. Välj om ni själva vill jobba i verktyget eller låter oss ta hand om det.

Lagar och regler om systematiskt brandskyddsarbete

Det finns egna lagar, regler och råd som ska bidra till bättre brandsäkerhet i byggnader. En del av dessa utformas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nedan går vi igenom några relevanta lagar, regler och råd.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta står det om i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Enligt 2 kap. 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det kan vara svårt att göra det här på egen hand. Vi på Firesafe kan hjälpa till.

Allmänna råd om SBA

Utöver lagar finns det allmänna råd. Det står om dessa i SRVFS 2004:3 – Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Råden utformades av det som då hette Statens räddningsverk. Idag är Räddningsverket nedlagt, och MSB har nu ansvaret för dessa arbetsuppgifter.

I de allmänna råden står det bland annat att ”enstaka kontroller” av brandskyddsåtgärder inte är tillräckligt. De kan visa hur åtgärderna fungerar där och då, men ger inte en bild av hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Man måste därför tänka mer helhetsmässigt och jobba systematiskt och kontinuerligt.

Det är därför SBA är så viktigt. Samtidigt är det förståeligt att det kan vara svårt att få den översikten och rutinen som krävs. Firesafe kan hjälpa dig med arbetet.

Regler kopplade till själva byggnaden

Utöver det här finns det regler kopplade till själva byggnaden. Sådana regler går på hur byggnaden måste vara utformad för att det ska vara tryggt att vistas i den. Med andra ord kommer sådana regler vara relevanta vid både nybyggnationer och vid ombyggnationer av befintliga byggnader.

Reglerna är således inte direkt kopplade till SBA. De handlar mer om de grundläggande premisserna vid byggnaden, som i sin tur ger riktlinjer för brandsäkerhet i byggnaden. Vidare påverkar det vilka åtgärder som är viktigt att genomföra.

Relevanta lagar och regler är bland annat: plan- och bygglagen och dess förordning, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS).

Vi erbjuder er även SBA-startpaket

I vårt SBA-startpaket ingår: 

  • Uppbyggnadsstruktur
  • Utbildning
  • Vägvisning för egenkontroll
  • Igångsättning via digitalt möte.

Med startpaketet kommer ni snabbt igång med ert systematiska brandskyddsarbete. Om ni är i behov av ytterligare vägledning, ett system som hanterar ert SBA eller om brandskyddsdokumentation behöver upprättas, kan Firesafe bistå även med detta. 

Kontakta oss för ett samtal om vad vi kan göra för din verksamhet, eller läs mer om SBA-startpaket här.

————————–

Låt Firesafe hjälpa dig med systematiskt brandskyddsarbete

Det finns således flera lagar och regler man måste förhålla sig till. Firesafe är uppdaterade på alla gällande alla lager och regler, och vi hjälper dig hjgärna. När allt kommer omkring så ligger ansvaret hos byggnadsägaren och användare av byggnaden. Alla regler kan vara komplicerade och det kan vara svårt att göra arbetet på egen hand.

Låt oss på Firesafe hjälpa dig med arbetet.

Kontakta oss

Vi på Firesafe hjälper er att säkerställa rätt nivå på ert förebyggande brandskydd. Vi kan upprätta ett system från grunden, revidera ett befintligt system samt leda arbetet för att upprätthålla ett bra systematiskt brandskyddsarbete.

Goda anledningar till att välja Firesafe

Firesafe är ledande inom brandskydd och vi har nöjda kunder över hela Norden. Det finns flera fördelar med att välja oss för systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om dem nedan.

Därför bör du välja Firesafe:

  • Totalleverantör inom brandskydd
  • Vi hjälper er hela vägen

Vi hjälper er hela vägen med det systematiska brandskyddsarbetet

Firesafe kan komma in redan i starten av ett projekt eller senare, det väljer ni. Vi kan hjälpa er vid projektering så att brandsäkerheten i byggnaden blir gjord rätt från början. När byggnaden står klar eller renoveringen är över kan vi hjälpa er med systematiskt brandskyddsarbete. Med Firesafe får ni hjälp hela vägen.

* Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.