Brandriskbedömning

Brandbedömning_Firesafe

Firesafe hjälper ägare, företag och bostadsrättsföreningar med att bedöma brandrisker. Vi hjälper dig att upptäcka samt åtgärda dem – allt hos en leverantör.

Det kan vara svårt att hålla översikt över brandsäkerheten i en byggnad. Här är det viktigt att ta hjälp av professionella. Hos Firesafe får du hjälp av duktiga rådgivare. Vi hjälper fastighetsägare, företag, näringsidkare och bostadsrättsföreningar med att bedöma brandrisker. 


Vad är en brandrisk?

Brandrisk är ett tvådelat begrepp. Enkelt förklarat handlar det om:

 • olika faktorer som påverkar sannolikheten för att det ska börja brinna
 • omfattning av skadan som kan förväntas om brand inträffar

Begreppet används i olika sammanhang. I Firesafes arbete handlar det om risken för att det ska börja brinna i byggnader, samt konsekvenserna av en sådan brand.

Vårt mål är att hjälpa dig att minska risken och minimera konsekvenserna. Här är riskanalys ett viktigt verktyg.

Brandrisk och riskanalys

Hos Firesafe jobbar vi för att brandsäkerheten i din byggnad ska vara optimal. Då måste vi först bedöma olika faror genom en riskanalys. En sådan analys innebär en systematisk identifiering av riskkällor samt en utvärdering. 

Interna och externa riskkällor

Det finns flera faktorer som kan påverka brandrisk. Faktorerna är både interna och externa. De interna faktorerna har med själva byggnaden att göra. De externa handlar om omgivningarna runt den.

Några riskkällor är uppenbara, som att verksamheten arbetar med brännbara eller lättantändliga material. Andra gånger är det inte lika uppenbart. Kanske kan omgivningen leda till högre brandrisk. Firesafe hjälper dig att hitta dina risker samt att åtgärda dem.

Varje objekt är unikt

Det är även viktigt att nämna att eftersom varje objekt är unikt, blir även varje riskanalys unik. Olika byggnader har olika förutsättningar och det är därför svårt med en standardiserad analys av byggnader. Det betyder att det är viktigt att de som utför analysen har erfarenhet av olika byggen och organisationer. Hos Firesafe har vi närmare 40 års erfarenhet inom riskanalys och brandskydd.

Olika scenarion och konsekvenserna av dem

Som nämnt handlar brandrisk både om sannolikheten för brand och konsekvenserna av den. När vi analyserar arbetar vi utifrån möjliga brandscenarion. Här identifierar vi olika riskkällor baserat på byggnadens grundläggande förutsättningar.

Vidare använder vi det till att komma fram till:

 • Vilka faktorer kan leda till brand?
 • Hur kommer en eventuell brand att utveckla sig? Kommer den sprida sig snabbt? Kan den sprida sig till andra byggnader i närheten? 
 • Vad är konsekvensen av en eventuell brand i byggnaden, både för de som vistas i den och för omgivningen? 

Viktiga frågor i samband med brandrisk

När vi analyserar hittar vi svar på olika frågor kopplade till brandsannolikheten. Det är även viktigt att ställa frågor i samband med konsekvenser. Frågorna påminner något om ovan, men är mer detaljerade.

Sådana frågor är bland annat:

 • Vilken typ av arbete utförs i byggnaden?
 • Hur många använder eller vistas i byggnaden?
 • Vilken storlek har byggnaden?
 • Finns det brandfarligt material i byggnaden, eller material som kan eskalera eventuell brand ytterligare?
 • Hur kommer en brand troligtvis att utspela sig?
 • Är byggnaden uppdelad i olika brandceller och brandsektioner?
 • Vilka system finns för detektion, alarmering och släckning av eventuell brand? 
 • Hur är det systematiska brandskyddsarbetet organiserat?
 • Behöver några personer i byggnaden hjälp att ta sig ut?
 • Hur är utrymningsvägarna?
 • Är utrustning och utrymningsvägar kontrollerade och underhållna?

Vi hjälper er att reducera er brandrisk

Firesafe är totalleverantör inom brandskydd. Vi hjälper dig att hitta dina risker samt åtgärda dem. Då kan du vara säker på att din byggnad är brandsäker. Utöver riskanalys hjälper vi dig med systematiskt brandskyddsarbete, underhåll och service.

Så kan vi hjälpa dig:

 • Riskanalys
 • Åtgärda riskkällor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Underhåll och service

Åtgärda riskkällor

Firesafe är totalleverantör inom brandskydd. Det betyder att vi kan hjälpa dig med analys och rådgivning, men även med utrustning och montering av utrustning. På så sätt hjälper vi till att rätta till källor till brandrisk i byggnaden.

Firesafe kan hjälpa till med bland annat brandskyddsmålning, brandskyddsisolering och brandskyddsinklädnad som brandskydd för bärande konstruktioner. Vi arbetar även med brandtätning.

Därutöver kan vi hjälpa er att installera brandtekniska installationer. Hos oss får du allt från detektion och brandlarm till brandsläckare och andra släckningssystem. På så sätt kan vi hjälpa dig att göra din byggnad brandsäker.

Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Här handlar det bland annat om att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Med andra ord är systematiskt brandskyddsarbete viktigt för att minska brandrisken.

Firesafe kan hjälpa er med ert förebyggande brandskydd. Vi kan upprätta ett system från grunden, revidera ett befintligt system samt leda arbetet för att upprätthålla ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Här hjälper vi bland annat till med att upprätta dokumentation och med utbildning av personalen.

Underhåll och service

Eftersom Firesafe är en totalleverantör kan vi även hjälpa dig med underhåll och service efter att brandtekniska installationer är monterade. Vår serviceavdelning genomför kontroller över hela landet, och har erfarenheten som behövs för att säkerställa att ditt system fungerar som det ska.

Med Firesafe kan du använda samma företag till rådgivning, montering och underhåll. Då slipper du förhålla dig till flera olika företag, och sparar därför både tid och pengar.

Behöver du hjälp att hålla koll på brandrisken? Kontakta Firesafe idag.

Kontakta oss

Brandrisk: Vad förorsakar brand?

Bränder inträffar oftast i bostäder följt av offentlig byggnad och industri. Bränder i byggnader är således vanligt förekommande. I själva verket är det så att räddningstjänsten rycker ut vid drygt elvatusen byggnadsbränder per år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen har målet att ingen ska dö i brand i framtiden.

Brand i köket är vanligast

Eftersom flest bränder sker i bostäder innebär det även att de vanligaste brandorsakerna är kopplade till hemmet. Här är brand i köket det allra vanligaste. Det kan till exempel vara mat på spisen, eller en gryta som har kokats torr.

Firesafe har lång erfarenhet av brandskydd i bostadsrättsföreningar. Det är särskilt viktigt med brandlarm av bra kvalitet, som i tillägg även monteras på rätt sätt. Då är det viktigt att ta hjälp av professionella. Firesafe hjälper gärna din bostadsrättsförening med att reducera brandrisker. 

Elektrisk anläggning och utrustning

Det kan även uppstå brand på grund av fel kopplat till elektronik och elektriska anläggningar. Här kan det även uppstå höga temperaturer som sedan kan leda till brand. Felanvändning är även vanligt vid brand i elektronik. Både i hem och på kontor är det viktigt att se till att elektronik inte används på ett sådant sätt att brand kan uppstå.

Här är det viktigt att vara på plats när elektronisk utrustning som drar mycket ström är aktivt. Både på kontoret och i hemmet är det viktigt att till exempel inte lämna tvättmaskinen på under natten eller när någon inte är på plats. Man bör även vara försiktig så att man inte kopplar samman flera förlängningssladdar, i synnerhet om elektroniken man ska använda kräver mycket el. Varje extra sladd från eluttaget medverkar till att öka brandrisken.

Levande ljus och eld

Man måste vara särskilt försiktig om det är stearinljus eller öppen eld. Här måste det alltid finnas någon som håller koll på elden, och man måste vara förberedd på snabb släckning om något skulle hända. Exempelvis bör man undvika stearinljus på ett långbord med pappersduk.

Skogsbrand

Skogsbrand kan sprida sig till byggnader som ligger i närheten. Därför är det en faktor man måste ta med i beräkningarna när man bedömer sannolikheten för brand. Brandrisken kan variera lokalt. Under sommaren är det till exempel störst sannolikhet för skogsbrand i södra Sverige.

Låt Firesafe hjälpa dig med brandriskanalys

Behöver du hjälp med en riskanalys av byggnaden du äger eller är verksamhetsutövare i? Då kan vi hjälpa dig. Firesafe har närmare 40 års erfarenhet av brandskydd. Våra duktiga brandingenjörer, rådgivare och installatörer har erfarenhet av alla typer av byggnader och organisationer.  

Du kan kontakta oss oavsett projekt och fas i projektet. Vi kommer gärna in vid projektering för att försäkra oss om att allt görs rätt från början, men vi är även vana vid att komma in senare. 

Med Firesafe behöver du bara förhålla dig till en leverantör. Vi hjälper dig att hitta dina risker samt åtgärda dom. Firesafe hjälper dig hela vägen från riskanalys till underhåll. 

Kontakta oss idag för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig med brandrisk.

Kontakta oss