Brandkonsult

Service_Firesafe_brandkunskap


Är du i behov av en brandkonsult? En brandkonsult arbetar med byggnads- och brandsäkerhet.


Våra tjänster inkluderar brandteknisk projektering, rådgivning, och tolkning av lagtexter, ritningar och en rad andra tjänster inom projektering och beräkningar.

Firesafe är totalleverantör inom brandskyddslösningar i Norden. Ta kontakt för mer information om vad vi kan göra för dig!

Vad gör en brandkonsult?

En brandkonsult hos Firesafe utför rådgivning, kartläggning, projektering och brandtekniska byggbara lösningar anpassade efter behov och projekt.

Vi har kunskap och erfarenhet som säkrar professionell och säker brandskyddsdokumentation, och samarbetar tätt med entreprenörer och ägare för att hitta den bästa brandskyddslösningen för både byggnader och människor.

Brandförebyggande

Firesafe tar ansvar för ert brandskydd. Vi kan göra en statusrapport för att göra en nulägesanalys och därefter göra en eventuellt åtgärdsplan. Vi säkerställer allt inom brandskydd, säkerhet och brandförebyggande. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar regler och normer inom brandskydd. Som ägare och förvaltare av en byggnad ställs det krav på att du ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor säger bland annat att ägare ska “vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. 

Firesafe hjälper dig med brandskyddet. Hos Firesafe har du också möjlighet att ta en kurser i brandförebyggande så du försäkrar dig om den uppdaterade kompetensen. Vi har ett digert kursprogram. 

Brandförebyggande innebär även att man ska kontrollera byggnadsföreskrifter och reglementen, samt byggnadsdelar och säkerhetsinrättningar. Som regel finns det beskrivet vad som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska genomföras i driftsdokumentationen från producenten.

Säkerhet i omgivningarna

En brandkonsult kan ge råd och rekommendationer kopplade till märkning och säkring av omgivningarna. I offentliga byggnader och lokaler är användning av säkerhetsskyltning lagstadgad. Detta gäller till exempel en brandsläckare eller brandslang. Skyltar för utrymningsvägar och första hjälpen-kit ska vara gröna. 

Ledlinjer ger bra märkning, och kan utgöra skillnaden mellan liv och död vid brand och rökutveckling. Den uppladdade energin i efterlysande ledlinjer lyser gulgrönt.

Det ställs strikta krav på nödljusutrustning för nybyggnationer och vid restaurering av byggnader. En brandingenjör kan hjälpa dig i samband med sådan utrustning och annan märkning.

Installation av nödbelysning och andra säkerhetsåtgärder

Nödbelysning ska ha egen energiförsörjning, så den lyser även om den vanliga strömtillförseln inte fungerar.

De olika typerna av nödbelysning är:

  • LED-ljus
  • Markeringsljus 
  • Antipanikbelysning

Taktil märkning ger en säker färd för alla, oavsett funktionsförmåga, och är obligatorisk i enlighet med universell utformning. Detta är kännbara sensorer som markerar ändringar på vägen som människor färdas på.

Avsikten är att synskadade och de med nedsatt syn på ett säkert sätt ska kunna ta sig fram på alla platser där allmänheten färdas och vistas. I samband med brandsäkerhet är taktil märkning en viktig åtgärd för att alla ska kunna ta sig till ett säkert område.

Brandkonsult och Firesafe

Firesafe är en erfaren totalleverantör inom brandsäkerhet, och hos oss bistår en skicklig brandkonsult med projektering, kartläggning och design av lösningar. Arbetet föregår i samarbete med kollegor som är brandtekniska rådgivare. Med Firesafe behöver du därmed endast förhålla dig till ett företag. Vi bidrar till att rädda liv genom vårt arbete för ett tryggare och mer brandsäkert samhälle.

Att tillämpa säkerhet kräver god kunskap. En brandingenjör måste ha kunskap om processerna som kontrollerar en brand, och förmåga att bedöma omfattningen av branden och skadorna. Centrala teman för en brandingenjör är brandskydd, byggnadsteknologi riskbedömning av brand och att översätta brandkraven till lösningar anpassat till byggprojekt.

Läs mer om Firesafe här. Ta kontakt för mer information om vad vi kan göra för dig!