Rökluckor / Brandgasventilation

Varför har man rökluckor?

 

En röklucka används för att vädra ut rök och brandgaser genom tak och fasad. Den rätta benämningen är egentligen brandgasventilation.

Vid de flesta bränder är det oftast röken som orsakar störst skada. Rökgaserna som bildas vid en brand är en mycket större risk för människor än själva branden.

Fungerande rökgasluckor släpper ut den farliga röken och ger också ett säkrare arbete för räddningstjänsten.

Vid en brand stiger rök och brandgaser uppåt mot taket och bildar ett lager av rök. Röklagret blir snabbt tjockt och fyller på kort stund hela rummet. I en rökfylld byggnad utan vare sig brandlucka eller rökgasluckor bildas även gaser som i sin tur ger kan ge upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk. När brandluckan öppnas släpps röken ut och temperaturen sänks. Därför är det viktigt att ha funktionsdugliga rökluckor.

Vad är syftet med rökluckor?

 

Syftet med brandgasventilation och rökluckor är:

– Att underlätta räddningsinsatsen genom att minska värmebelastningen och förbättra sikten i byggnaden för räddningspersonalen.

– Att hindra eller begränsa brand- eller brandgasspridning genom minskad tryck- och värmepåverkan i byggnaden.

– Att möjliggöra eller underlätta restvärdesräddning i ett tidigt skede av räddningsinsatsen.

Vi ser ofta att rökluckor i fastigheter inte fungerar tillfredställande. Ofta beror detta på dåligt underhåll. Det kan till och med vara så att de inte går att öppna längre.

Vem ansvarar för rökluckor?

 

Den som ansvarar för att rökluckor i tak och trapphus skall fungera är fastighetsägaren. Ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning skall ansvara för att brandgasventilation och rökluckor är fullt funktionsdugliga.

Underhåll ska utföras i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR). Man måste kontrollera och serva rökluckorna regelbundet, vanligtvis årligen, och arbetet skall vara dokumenterat. Rökluckor en del av en fastighets systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Rökluckor finns i olika utförande och kan förses med genomskinligt lock om man vill ha ljusinsläppet.

Allvarliga fel vi ser på rökluckor är bland annat:
– Gasfjädrar som är gamla.
– Yttre skador på plåt eller lucka
– Smältlänk, smältbleck är skadat
– Väder, vind och vattenläckage har skadat luckan
– Luckan är helt igensatt

En otät lucka kan dessutom orsaka kostsamma läckageskador på fastigheten.

Rökluckor / brandgasventilation räddar liv

Vi hjälper till att installera och kontrollera rökluckor. Vi utför regelbunden service och underhåll. Kontakta oss om du behöver installation, service eller besiktning.

Relaterade tjänster